Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Obligaties
Wat gaat u doen met de extra cash als de Fed van koers verandert?
Vince Gonzales
Portfolio Manager/Analyst
John Queen
Fixed Income Portfolio Manager

Nu er een einde lijkt te komen aan de renteverhogingen door de Federal Reserve, ziet het ernaar uit dat na een somber 2022, dit jaar er een stuk gunstiger uitziet voor de rendementen op vastrentende producten. Beleggers die vorig jaar in allerijl naar de uitgang gingen, waardoor de geldmarktfondsen naar $5,2 biljoen stegen, vragen zich nu wellicht af of zij niet op hun schreden moeten terugkeren.


De pijnlijke reset van de markt vorig jaar kan echter ook een lichtpuntje zijn geweest. De rente op kortlopende obligaties  ging na het bereiken van een dieptepunt weer gestaag omhoog. De rente steeg zelfs naar het hoogste niveau sinds 15 jaar en bleef stabiel op een gemiddelde van ongeveer 4% (stand begin mei). In bepaalde delen van de markt leveren hoogwaardige obligaties met een AAA-rating een rendement op van 5% tot 6%. Dit biedt aantrekkelijke inkomsten en is ook een buffer tegen verdere volatiliteit.


“Startwaarderingen maken de huidige kortlopende obligatiemarkt zo aantrekkelijk,” zegt fixed income portfolio manager Vince Gonzales. “Er is veel incrementele waarde ten opzichte van beleggingen in contanten, maar er is ook wel extra risico.”


Beleggers zijn massaal op zoek gegaan naar cash en hebben de posities in geldmarktfondsen opgedreven

Bronnen: Capital Group, Bloomberg Index Services Ltd., Investment Company Institute (ICI). Gegevens per 21 april 2023.

Begin mei verhoogde de Federal Reserve de rente met 0,25 procentpunt, wat opnieuw een veel minder forse verhoging is ten opzichte van de renteverhogingen in 2022 en waarvan veel Fed-watchers denken dat dit wel eens de laatste verhoging kan zijn. Wanneer de Fed een pauze inlast of van koers wijzigt, kan dit een kantelpunt betekenen voor de markt.


“Bij het einde van een renteverhogingscyclus en het mogelijke begin van een verlagingscyclus is het voorste deel van de rentecurve het meest gevoelig. “Dat biedt mogelijkheden voor het innemen van een positie bij rente en voor kredietverlening.”


Na een stijging volgt een daling


De grote vraag voor beleggers is hoe lang de kortetermijnrente op dit historisch hoge niveau kan blijven.


Hoewel de rente enigszins is gedaald na het instorten van de Silicon Valley Bank, bestaat er nog steeds de mogelijkheid dat de rente weer stijgt, gezien de kracht van de Amerikaanse economie, en dit zou een koerswijziging van de Fed kunnen bemoeilijken. John Queen, fixed income portfolio manager, stelt dat ten aanzien van de vraag of de Fed erin is geslaagd om de hoge inflatie te beteugelen, de meningen zijn verdeeld.


“Er zijn duidelijk twee kampen. En elke keer als we een nieuw rapport krijgen dat de mening van een van de twee kampen ondersteunt, zie je volatiliteit op de markt. “Dat maakt kortlopende obligaties zo aantrekkelijk, aangezien je een hoger rendement krijgt gedurende een langere periode dan verwacht en je ook wat beter beschermd bent tegen volatiliteit.” Bovendien hebben obligaties met een kortere looptijd een lagere duration, een maatstaf voor het renterisico, dan obligatiestrategieën met een langere looptijd.


De rente op kortlopende obligaties bereikt dit jaar het hoogste niveau sinds ruim tien jaar.

Bron: Bloomberg. Getoonde rendementen zijn yield to worst. De yield-to-worst is het laagst mogelijke rendement dat op een obligatie kan worden ontvangen, waarbij de voorwaarden van het contract volledig worden nageleefd en er geen sprake is van wanbetaling. Gemiddeld rendement berekend op basis van gegevens van januari 2013 tot mei 2023. Gegevens per 4 mei 2023.

Treasuries met een looptijd van twee jaar leveren momenteel ongeveer 0,48 procentpunt meer op dan Treasuries met een looptijd van tien jaar. Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid als inversie van de rentecurve en is vaak een voorbode van een recessie. Ter vergelijking: in de afgelopen twee decennia hebben 10-jaars Treasuries gemiddeld zo'n 1,2 procentpunt meer opgeleverd dan 2-jaars Treasuries. Er kan een belangrijke daling van de kortetermijnrente optreden als de rentecurve weer een normale stijgende lijn vertoont. Deze inversies nemen doorgaans af nadat de Fed de laatste renteverhoging heeft doorgevoerd.


“Als de inflatie hoger blijft dan verwacht en de economie standhoudt, kunnen we te maken krijgen met een hogere rente dan de markt momenteel verwacht. Ik denk dat de rente langer hoger zal blijven dan algemeen wordt aangenomen, en dat ook de curve langer omgekeerd zal blijven.”


Als de inflatie hoog blijft, heeft de Fed misschien minder ruimte om de rente te verhogen dan in 2022, gezien de problemen in de banksector en de vrees voor een recessie. Als de rente stijgt, zou het hogere winstpotentieel als gevolg van hogere aanvangsrendementen een sterke compensatie vormen voor eventuele ongunstige koersbewegingen. Als de rente langer op deze hogere niveaus blijft, zou dat een langere horizon kunnen bieden om aantrekkelijke inkomsten te verdienen.


De markt gaat ervan uit dat de rente wat zal dalen, maar mogelijk op een veel hoger niveau zal blijven dan in het recente verleden. Dit biedt de mogelijkheid om op korte termijn niet alleen prijsstijgingen maar ook overtuigende inkomsten te realiseren.


De markten verwachten dat de tweejaarsrente zal dalen maar hoog zal blijven

Bron: Bloomberg. Gemiddeld rendement berekend op basis van gegevens van januari 2013 tot mei 2023. Gegevens per 4 mei 2023.

Er zullen beleggers zijn die de inflatieberichten nauw volgen en graag eerst een duidelijk groen licht van de Fed willen voordat zij zich weer op de markt begeven. Maar dan zouden ze wel eens net te laat kunnen zijn om optimaal te profiteren van een opleving van de markt.


“Als er informatie vrijkomt over welke kant de economie opgaat, springt de markt daar meteen op in om alle gegevens te verwerken. Als er dan duidelijkheid is, kan de markt al in beweging zijn.”


Voor beleggers die moeite hebben met de timing, zou 'averaging' (regelmatig een vast bedrag beleggen, ongeacht de aandelenkoers) een aantrekkelijke manier kunnen zijn om opnieuw in de markt te stappen. Afhankelijk van beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid kan deze strategie leiden tot een hoger totaalrendement ten opzichte van liquide beleggingen.


Mogelijkheden van kortlopende obligaties


Kortlopende schuld biedt een scala aan mogelijkheden, van Treasuries tot bedrijfsobligaties en gedekte schuld. Bij beleggingen in bepaalde sectoren of in asset-backed securities ontvangen beleggers naast een met Treasury vergelijkbaar rendement, een risicopremie of spread. De spreads liggen momenteel op aantrekkelijke niveaus die in de buurt liggen van of boven de gemiddelden op lange termijn.


“Dit biedt veel verschillende mogelijkheden en soorten hoogwaardige kredietposities die je binnen een portefeuille kunt opbouwen. Wij denken dat het mogelijk is om een hoger rendement te behalen door te kiezen voor een goede spreiding over sectoren en selectie van effecten”.


Maar het is zeker zo dat de sombere vooruitzichten voor het economisch klimaat om enige terughoudendheid vragen.


“En we zijn ook nog steeds terughoudend over de kredietvooruitzichten voor de komende zes tot twaalf maanden. Wij denken dat de volatiliteit en een verdere verbreding van de spread kunnen aanhouden omdat de economie waarschijnlijk tegenwind zal ondervinden en mogelijk in een recessie zal belanden. Het laat zien hoe belangrijk het is om je vooral te richten op sectoren die veerkrachtig zijn en om gebieden met een ongunstiger kredietprofiel links te laten liggen.”


“Iedereen heeft het erover hoe aantrekkelijk geldmarktfondsen zijn, maar je kunt effecten van zeer hoge kwaliteit kopen - niet alleen qua rating maar ook qua onderliggende kredietstructuur - tegen rendementen die ongeveer 1,5 tot 2 procentpunten hoger liggen dan wat geldmarktfondsen momenteel bieden. Ik denk dat het de waardepropositie van een aantrekkelijk rendement op een portefeuille van zeer hoge kwaliteit met een korte looptijd ten volle benadrukt,” aldus Gonzales.


In bedrijfsobligaties, waar de uitgifte van hoog gewaardeerde, kortlopende emissies in de financiële sector is geconcentreerd, doen zich mogelijkheden voor nu obligaties na de onrust in de banksector goedkoper zijn geworden.


Kiezen voor een gemakkelijker traject


Of het nu gaat om het renteverloop, een potentiële recessie of geopolitieke risico's, bij het bepalen van hun volgende stappen analyseren beleggers allerlei variabelen.


“Gezien alle onzekerheden is het zinvol onszelf eraan te herinneren waarom we obligaties kopen.” Hij vergelijkt het met een langeafstandsrit en kiest voor een verantwoorde sedan in plaats van een snelle maar kwetsbare racewagen. “Wij houden obligaties aan als onderdeel van een bredere portefeuille die bedoeld is om het traject te vergemakkelijken en de volatiliteit te beperken.”


In het vastrentende landschap vallen kortlopende obligaties op door hun aantrekkelijke waarderingen en beperkte volatiliteit, wat een aantrekkelijke opschaling is van cash.Vincent J. Gonzales is a fixed income portfolio manager at Capital Group. As a fixed income investment analyst, he covers commercial mortgage-backed securities and asset-backed securities. He has 13 years of investment experience and has been with Capital Group for eight years.

John Queen is een portefeuillebeheerder van vastrentende producten met 29 jaar beleggingservaring. Hij behaalde een bachelor in industrieel management aan Purdue en bezocht de Amerikaanse militaire academie van West Point, waar hij afstudeerde in werktuigbouwkunde. Hij is CFA charterholder.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.