Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Obligaties
Vier beleggingsstrategieën voor hoge inkomsten in tijden van hoge rente
Damien McCann
Fixed Income Portfolio Manager
David Daigle
Fixed Income Portfolio Manager

Het ziet er goed uit voor de obligatiemarkten. Nu de rendementen stijgen is het potentieel voor inkomsten in de afgelopen twintig jaar nog nooit zo hoog geweest, en zou de volatiliteit die samenhangt met rentestijgingen kunnen afnemen nu het einde van het beleid van renteverhogingen van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) in zicht komt. De Amerikaanse economie heeft zich al die tijd verrassend goed staande gehouden.

In een ideale wereld zou in deze context het realiseren van hoge inkomsten even eenvoudig moeten zijn als geld stoppen in geldmarktfondsen met een relatief laag risico in de hoop dat het rendeert. In de praktijk ligt het wat genuanceerder: De rente zal vanaf nu waarschijnlijk dalen, dus is het niet realistisch om ervan uit te gaan dat het rendement op cash en vergelijkbare beleggingen op de lange termijn op het huidige niveau zal blijven.


Beleggers zijn massaal op zoek gegaan naar cash en hebben de posities in geldmarktfondsen opgedreven

Bronnen: Capital Group, Bloomberg Index Services Ltd., Investment Company Institute (ICI). Gegevens per 11 augustus 2023. Hoewel geldmarktfondsen ernaar streven een intrinsieke waarde van $1 per aandeel te behouden, worden deze niet gegarandeerd door de Amerikaanse federale overheid of enige andere overheidsinstelling. Met het beleggen in geldmarktfondsen kunt u geld verliezen.

Sterker nog, het rendementspotentieel voor het recordbedrag van 5,5 biljoen dollar dat in geldmarktfondsen zit, zal waarschijnlijk afnemen op het moment dat de inflatie afneemt en de Fed stopt met het verhogen van de rente. Het is nog niet duidelijk hoe snel of wanneer de rente precies zal dalen, maar obligaties hebben in de jaren na een piek in de Fed Funds-rente in het verleden altijd meer opgeleverd dan cash en vergelijkbare beleggingen.


De vooruitzichten zijn gunstiger, maar de economie is nog niet uit de problemen omdat bedrijven en consumenten door de renteverhogingen nog steeds opgezadeld zitten met veel hogere kosten voor leningen.


Tegen deze achtergrond geven Damien McCann en David Daigle, portefeuillemanagers voor vastrentende producten, hun mening over aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden nu de economie en de Fed een beslissende fase ingaan.


1. Probeer aantrekkelijke rendementen te behalen voordat de rente daalt


In 2022 stegen de rendementen en daalden de obligatiekoersen omdat de Fed door de hoge en aanhoudende inflatie de rente in een razend tempo verhoogde. Tot nu toe was de volatiliteit in 2023 bij lange na niet zo groot, maar vanwege de hardnekkige inflatie zag de centrale bank zich genoodzaakt om door te gaan met het geleidelijk verhogen van de rente.

In augustus kwam het rendement op de 10-jaars Treasury, dat de basis vormt voor de financieringskosten van een groot deel van de Amerikaanse economie, uit op 4,35%, het hoogste niveau sinds 2007. En hoewel de maandenlange volatiliteit een zware wissel trok op de obligatiemarkten, lijkt het erop dat de hoge langetermijnrente uiteindelijk de inflatiedruk zal temperen.

Ondanks de aanhoudende onzekerheid over de economie is één ding duidelijk: De stijging van de rente bood veel mogelijkheden voor sterke inkomsten en een sterk rendement in obligatiemarkten. 

Dat komt omdat startrendementen altijd een goede indicator zijn voor het verwachte langetermijnrendement. De Bloomberg US Aggregate Index, een veelgebruikte benchmark voor investment-grade (BBB/Baa en hoger) obligaties, leverde 25 augustus 2023 een rendement op van 4,93%. Dat cijfer ligt ruim boven het rendement van de index van 1,70% op 31 december 2021, voordat de renteverhogingscyclus van de Fed van start ging. De Bloomberg US Corporate High Yield Index, een brede vertegenwoordiging van high-yield obligaties, leverde 8,48% op per 25 augustus 2023, ten opzichte van een rendement van 4,41% op 31 december 2021.


Hoog inkomstenpotentieel bij stabiel hoge rente

Bronnen: Bloomberg Index Services Ltd., RIMES. Gegevens van 31 juli 2013 tot 25 augustus 2023. De sectorrendementen hierboven hebben betrekking op het totaal van de V.S. zoals weergegeven in de Bloomberg U.S. Aggregate Index, investment-grade bedrijven zoals weergegeven in de Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Index, high-yield bedrijven zoals weergegeven in de Bloomberg U.S. Corporate High Yield Index en schuldpapier van opkomende markten zoals weergegeven in de 50% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index/50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index mix. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

“Het heeft de nodige moeite gekost om hier te komen, maar obligaties bieden nu een fantastisch inkomstenpotentieel,” zegt McCann. Een strategische allocatie naar sectoren met hogere inkomsten kan bijdragen aan een hoger rendementspotentieel op de lange termijn, met een lagere volatiliteit dan aandelen, wat een belangrijke overweging is voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten. De sectoren die hogere inkomsten nastreven zijn onder andere investment-grade en high-yield bedrijfsobligaties, schuldpapier van opkomende markten en gesecuritiseerde schuld.

McCann: “Als de inflatie verder afneemt en de economische groei achterblijft, zal de rente vanaf nu waarschijnlijk iets dalen, maar wel hoger blijven dan beleggers de afgelopen jaren gewend zijn.” In die context kunnen vastrentende beleggingen aantrekkelijk zijn, omdat obligatiekoersen stijgen als de rente daalt. En omdat het totale rendement van een obligatiefonds bestaat uit inkomsten en prijsveranderingen, “kunnen dalende rendementen een positief effect hebben op het rendement bovenop de hoge couponbetalingen van obligaties,” aldus McCann.

De weg naar dalende rendementen - en potentiële koersstijgingen - zal vrijwel zeker worden ingezet wanneer de Fed de rente gaat verlagen. Dit zou kunnen gebeuren als de inflatie blijft dalen, de economie een significante neergang doormaakt of centrale banken op zoek gaan naar een “neutrale” beleidsrente die de economische groei niet beperkt of stimuleert, aldus Daigle. Dalende rendementen op staatsobligaties zouden het negatieve effect van bredere credit spreads, of de hogere rendementen van obligaties in vergelijking met staatsobligaties, kunnen compenseren.


2. Overweeg investment-grade obligaties als de fundamentals solide zijn


De recessie die werd verwacht, lijkt te zijn uitgesteld. Natuurlijk zijn er zwakke punten in verschillende delen van de economie, maar zelfs sectoren die gevoelig zijn voor stijgende rente, zoals de huizenmarkt, lijken zich te stabiliseren.  

“Consumenten zijn en blijven de motor van de Amerikaanse economie”, zegt McCann, “en hoewel we een lichte terugval zien, zijn de trends nog steeds hoopgevend vanwege de sterke arbeidsmarkt en stabiele consumentenbestedingen voor vrijetijdsbesteding en reizen.”

De achterstallige betalingen voor creditcards zijn in het tweede kwartaal gestegen ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar, maar de situatie is niet verslechterd ten opzichte van de niveaus van vóór de pandemie, zo blijkt uit een rapport van de Federal Reserve Bank of New York van augustus 2023.

Veel bedrijven hebben de kosten kunnen doorberekenen aan de consument, wat de fundamentals van de bedrijven, waaronder de winsten, ten goede is gekomen. Deze bedrijven hebben ook gewerkt aan het terugdringen van de bedrijfskosten en zijn terughoudend met hun kasmiddelen.

“Die strategie zou deze bedrijven de mogelijkheid moeten bieden om door te gaan met het herfinancieren of terugbetalen van hun schulden in tijden van vertraagde of krimpende winstgroei,” aldus McCann.

In alle sectoren ontstaan er meer mogelijkheden voor investment-grade obligaties. De grote money center banken, waar de spreads ruim boven de historische gemiddelden liggen en die een uitstekende kredietkwaliteit hebben, bieden potentieel veel waarde. “De recente problemen in de bankensector lijken onder controle en hoewel de banken hun kredietverlening hebben teruggeschroefd, is de terugval tot nu toe nog niet ernstig genoeg om de economie in een recessie te duwen,” vervolgt McCann.


3. Kijk naar high-yield obligaties waar de sterren gunstig staan


Voor beleggers die minimaal een jaar de tijd hebben, kunnen bepaalde risico's de moeite waard zijn. 

Tot nu toe dit jaar hebben aanvangsrendementen van rond de 8% voor een buffer gezorgd tegen de volatiliteit op de obligatiemarkt die verband houdt met het rentebeleid van de Fed. Dat droeg vervolgens weer bij aan solide rendementen voor de year-to-date periode eindigend op 29 augustus 2023, waarbij de Bloomberg US Corporate High Yield Index een winst boekte van 6,81%.

“Veel bedrijven in de high-yield markt hebben zich relatief gemakkelijk aangepast aan de hogere rente,” zegt Daigle. Verschillende bedrijven hebben bijvoorbeeld hun schulden afgelost, waardoor de rentelasten zijn gedaald. Door de lagere schuldenlast en verbeterde bedrijfsactiviteiten is het aantal “rijzende sterren” toegenomen, wat betekent dat er nu dus meer bedrijven zijn geüpgraded naar een high-yield status. Volgens Daigle is dit een trend die zich zal voortzetten.


De sterren staan gunstig voor high-yield bedrijven

Bron: Capital Group, J.P. Morgan Global Research. Per 5 augustus 2023.

Een van de uitdagingen voor de toekomst zijn de hoge financieringskosten voor bedrijven en de mogelijke gevolgen daarvan. Een hogere rente kan op een gegeven moment leiden tot een zwakker kredietprofiel en een lagere waardering. “Dit hoeft niet per se van vandaag op morgen te gebeuren en het kan een geleidelijk proces zijn. Maar als we nu in high-yield obligaties beleggen, kunnen we de volatiliteit van een groeivertraging in de toekomst wellicht ondervangen,” zegt Daigle.

Een emittent die zowel met hogere financieringskosten als met verslechterende inkomsten te maken krijgt, zal waarschijnlijk moeite hebben om zijn schuld te herfinancieren, en dit onderstreept het belang van een selectieve beleggingsstrategie. “Dit is niet echt iets dat zich op sectorniveau voordoet,” concludeert Daigle, “hoewel er binnen de communicatiesector emittenten zijn die bijzonder kwetsbaar lijken.”


4. Diversificatie is van groot belang


Als vuistregel voor beleggingen geldt, ook bij een hoge rente: diversifieer je beleggingen.

Voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten, betekent dit onder meer beleggen in obligatiesectoren die het zwaar te verduren hebben gehad, zoals opkomende markten en gesecuritiseerde schuld. Rendementen van investment grade, high-yield, opkomende markten en gesecuritiseerde schuld kunnen in de loop van de tijd variëren. McCann is van mening dat een gediversifieerde, multisectorale benadering beleggers kan helpen om beter om te gaan met tegenwind waar sommige sectoren meer last van hebben.

Verschillende landen hebben het moeilijk in dit klimaat van hoge rente en trage groei, maar er zijn veel mogelijkheden in opkomende markten en veel emittenten weten zich in deze omstandigheden goed te redden, aldus McCann. Zo heeft Oman profijt gehad van de hogere olieprijzen. Bovendien verhoogden Latijns-Amerikaanse landen proactief hun rentetarieven ruim voordat de centrale banken in Noord-Amerika en de EU dat deden, waarmee zij inflatie en valutadruk tegengingen en hun economieën beschermden.

Aangezien de markten nog steeds reageren op de stappen van de Fed, inflatie en verschuivende visies op de economie, is het belangrijk dat beleggers zich richten op hun financiële doelen voor de lange termijn.

“Je kunt de toekomst niet voorspellen, en daarom ben ik altijd voorstander van een multisectorale aanpak en een langetermijnperspectief,” besluit McCann. “Ik ben optimistisch omdat de renteverhogingen de weg hebben vrijgemaakt voor aanzienlijk sterkere inkomsten en rendementen uit obligaties in de komende jaren.”Damien McCann is een vastrentende portefeuillebeheerder met 19 jaar beleggingservaring. Eerder hield hij zich als vastrentende beleggingsanalist bij Capital Group bezig met energie, vrije tijd en accommodatie, en spoorwegbedrijven. Hij behaalde een bachelor aan de California State University, Northridge en is CFA charterholder.

David Daigle is portefeuillemanager voor vastrentende producten en is al 28 jaar werkzaam in de branche. Hij heeft een MBA van de University of Chicago en een BA in Business Administration van de University of Vermont.


Hear from our investment team.

Sign up now to get industry-leading insights and timely articles delivered to your inbox.

By providing your details you are agreeing to receive emails from Capital Group. All emails include an unsubscribe link and you may opt out at any time. For more information, please read the Capital Group Privacy Policy

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.