Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Dividend
Meta schrijft nieuw hoofdstuk in het dividendverhaal van Big Tech
Chris Buchbinder
Equity Portfolio Manager
Marc Nabi
Investment Director
Anne-Marie Peterson
Equity Portfolio Manager

Eerste dividend van Meta dit jaar leidt tot paradigmaverschuiving bij Big Tech. Niet veel later kondigden ook Alphabet en Salesforce aan voor het eerst dividend te zullen uitkeren.


Beleggers hebben in het verleden dividend altijd afgewezen, omdat zij dit als een teken zagen van zwakkere groeivooruitzichten. Dat was ook het signaal dat door beleggers werd afgegeven toen Microsoft in 2003 voor het eerst dividend aankondigde. Maar het lijkt er nu op dat Meta dat narratief met succes heeft veranderd. Na de aankondiging steeg het aandeel met 23% en steeg de marktkapitalisatie tot bijna 200 miljard USD.


Het verschil met tegenwoordig is dat de techbedrijven met de grootste kapitalisaties een solide balans, sterke winsten en redelijke waarderingen hebben. Het lijkt er ook op dat zij aan het begin staan van een AI-megacyclus waarvoor grote investeringen nodig zijn. In deze context wordt de introductie van dividend door Meta en Alphabet gezien als een teken van kapitaaldiscipline en vertrouwen in duurzame winstgevendheid.


Big Techs stap naar dividend


Meta en Alphabet geven nog steeds miljarden uit aan AI-infrastructuur. Bij veel grote techbedrijven volgt de dividenduitkering op grote kostenbesparingen en een nieuwe toewijzing van middelen. Samen met Salesforce's allereerste dividend van 40 cent per aandee, zullen de totale dividenduitkeringen van de bedrijven zo'n 4,2 miljard dollar op kwartaalbasis bedragen.  


Aandeel van technologie in dividend groeit 

De grafiek hierboven toont de waarde van dividendbijdragen per sector aan de S&P 500 Index in miljarden dollars van 1999 tot 2023. De grafiek toont gegevens voor de volgende sectoren: communicatiediensten, duurzame consumptiegoederen, niet-duurzame consumptiegoederen, energie, financials, gezondheidszorg, industriële producten, informatietechnologie, grondstoffen, vastgoed en nutsbedrijven. De verticale as links geeft waarden weer van nul tot 650 miljard dollar, op de horizontale as onderaan staan jaren. Over de hele linie stijgen de dividendbijdragen in de meeste sectoren in de loop der tijd. In het kader rechts van de grafiek staan de dividendbijdragen voor elke sector in 2023: informatietechnologie: 14,1%; duurzame consumptiegoederen: 5,7%; niet-duurzame consumptiegoederen: 13,5%; energie: 9,3%; industriële producten: 9,2%; vastgoed: 5,4%; nutsbedrijven: 5,1%; communicatiediensten: 4,3%; financials: 17,1%; gezondheidszorg: 13,4%; grondstoffen: 3%. In het inzetkader staat een overzicht van bedrijven en het bedrag dat zij in dividend uitkeren in miljarden dollars. Microsoft is koploper met $20,7 miljard, gevolgd door Apple met $15,1 miljard, Exxon Mobil met $14,9 miljard, Kenvue met $14,6 miljard, JPMorgan Chase met $13,5 miljard, Johnson & Johnson met $11,8 miljard, Chevron met $11,3 miljard, Verizon met $11 miljard, AbbVie met $10,5 miljard en Pfizer met $9,2 miljard.

Bronnen: FactSet, Capital Group Gegevens van 1999 tot 2023. 

Dividendbeleggers zullen misschien weinig enthousiast zijn over Meta's lage dividend van 50 cent per aandeel en een dividendrendement van 0,4%, in vergelijking met het jaarlijkse dividend van 80 cent en een rendement van 0,5% van Alphabet, maar vanwege de enorme schaal gaat het wel om forse bedragen: 5,1 miljard dollar voor Meta en 10 miljard dollar voor Alphabet. En de dividenden zullen mettertijd waarschijnlijk nog hoger worden, zoals ook het geval was bij andere techbedrijven. Het dividend van Microsoft is sinds 2003 steeds gestegen. Apple begon in 2012 met dividend en heeft de kwartaaluitkering al 12 jaar achtereen verhoogd. 


Techbedrijven leunen van oudsher op het terugkopen van aandelen en dit zal een vast onderdeel blijven van hun algehele kader voor kapitaalallocatie. Apple kondigde bijvoorbeeld onlangs aan dat het van plan is voor een recordbedrag van 110 miljard dollar aandelen terug te kopen, en Meta stemde in met een terugkoop van 50 miljard dollar. Maar er zijn steeds meer techbedrijven die zich realiseren dat ze met dividenden kunnen laten zien dat het management voor rendement voor de aandeelhouder gaat. Bedrijven zijn vaak terughoudend met het verlagen van hun dividend, omdat hiermee een negatief signaal wordt afgegeven aan de belegger en dit vaak leidt tot een daling van de aandelenkoers. Bovendien is het dividend een manier waarop de techgiganten hun aandeelhoudersbasis kunnen uitbreiden en diversifiëren met meer dan alleen op groei gerichte beleggers.


Nu de marktkapitalisatie van technologiebedrijven is gegroeid, is het aandeel van de IT-sector binnen het totale dividend voor Amerikaanse aandelen groter geworden. Technologiebedrijven waren de op twee na grootste bijdragers aan S&P 500-dividenden, na de financiële sector en traditionele dividenduitkerende marktsectoren, zoals gezondheidszorg en niet-duurzame consumentengoederen.


Van de 65 technologiebedrijven in de S&P 500 Index keren er 37 dividend uit. Dat is meer dan de helft, wat ook betekent dat er ruimte is voor techbedrijven om het dividend verder te laten oplopen. Van de “Magnificent Seven” zijn er nu vijf die dividend uitkeren.


Naast techbedrijven stijgen dividenden in alle sectoren


Vanwege de toegenomen kasstromen en de verwachte winstgroei voor Amerikaanse aandelen, ziet de toekomst voor bedrijven die dividend uitkeren er rooskleurig uit. Volgens gegevens van S&P Dow Jones Indices zal de S&P 500 in 2024 naar verwachting 6% meer dividend gaan uitkeren dan in 2023, waarin deze met 5% stegen.


De prijscurve voor dividendfutures is ook belangrijk omdat de marktverwachtingen zijn gestegen sinds de aankondigingen van Meta en Alphabet. De curve is steiler geworden en kan worden gebruikt om de verwachte dividendgroei in de loop van de tijd weer te geven, in dit geval voor het lopende jaar.


Dividendvooruitzichten S&P 500 rooskleuriger door Tech 

De lijngrafiek laat zien dat de curve van de dividendfutures van de S&P 500 steiler is geworden in het afgelopen kwartaal, na de aankondiging van het dividend door Meta en Alphabet. De grafiek van de dividendfutures van de S&P 500 toont het benodigde bedrag om alle dividenden van S&P 500-bedrijven uit te keren in een bepaald kalenderjaar - in deze grafiek voor 2024. Hiervoor wordt de jaarlijkse dividendpuntenindex van de S&P 500 gevolgd. De grafiek heeft vier gegevenspunten voor de duur van elke curve per 30 april 2024 en per 29 december 2023. De eerste blauwe lijn toont een stijgende trend, de tweede groene lijn is minder steil omdat de gegevens zijn samengesteld vóór de dividendaankondigingen van Meta en Alphabet.

Capital Group, Bloomberg. De gegevens omvatten de aandelenkoersen voor de trailing 12-maands, 1-jaars, 2-jaars en 3-jaars dividendfutures per 30 april 2024. 

In veel sectoren worden dividenden geïntroduceerd en hervat. Nu de vrije kasstromen op de balansen van bedrijven toenemen, verhogen veel bedrijven hun uitkeringen of voeren ze opnieuw dividend in. Lucht- en ruimtevaart, luchtvaartmaatschappijen en cruisemaatschappijen hielden geld in kas toen de reissector tijdens de pandemie in het slop raakte. Deze trekken nu aan, omdat er wereldwijd weer meer wordt gereisd. 


Zo kondigde Ryanair in 2023 zijn allereerste dividend aan na winstherstel en betere vooruitzichten. Booking.com is ook begonnen met het uitkeren van dividend en noemde de winst en vrije kasstroom sterk. Delta Air Lines hervatte het dividend nadat het dit tijdens de pandemie had opgeschort. General Electric, dat straalmotoren maakt en onderhoudt, heeft onlangs zijn dividend verhoogd.


Dividenden stijgen wereldwijd. De Europese banken Santander, Deutsche Bank, UniCredit en BNP Paribas hebben er ook voor gekozen om het dividend in 2024 te verhogen. 


Dividenden zullen naar verwachting wereldwijd stijgen 

De lijngrafiek toont de verwachte groeipercentages van het dividend per aandeel voor drie beursindices: MSCI Europe, MSCI USA en MSCI Japan. Op de x-as staan de jaren van 2013 tot 2026, waarbij 2024 tot 2026 gebaseerd is op consensusramingen. De y-as toont het dividend per aandeel in dollars. Van 2021 tot 2026 toont de grafiek impliciete samengestelde jaarlijkse groeipercentages (CAGR). Voor de bovenste regel in de grafiek heeft de MSCI Europe een CAGR van 5,3%. De CAGR van MSCI USA is 7,4% en die van MSCI Japan is 10,6%. Alle drie de lijnen tonen een stijgende dividendtrend tijdens de aangegeven periode.

Bron: FactSet. Gegevens van 2013 tot 2023, met 2024 tot 2026 gebaseerd op consensusramingen per 24 april 2024. CAGR staat voor jaarlijks samengesteld groeipercentage.

Energiereuzen zoals ExxonMobil en Canadian Natural Resources hebben ondanks de volatiele olieprijzen een vaste basis behouden van beleggers doordat ze hun dividend al meer dan 20 jaar hebben gehandhaafd en verhoogd. Sommige exploratie- & productiebedrijven hebben ervoor gekozen om naast hun basisuitkeringen variabele of speciale dividenden op te nemen om hun kasstroom te reguleren vanwege de schommelingen in de grondstoffenprijzen.   


Waar het op neerkomt


Het management heeft op verschillende manieren baat bij dividend. Ten eerste kunnen ze de aandeelhoudersbasis van een bedrijf verbreden. Als er meer beleggers zijn, neemt de volatiliteit van de aandelen af omdat zowel groei- als dividendbeleggers hier hun voordeel mee kunnen doen. Ten tweede ontvangen veel medewerkers bij technologie- en andere innovatieve bedrijven bedrijfsaandelen als vorm van beloning. Dividend kan dan ook worden gezien als een indirecte loonsverhoging die een boost geeft aan de motivatie van medewerkers.


De afgelopen 12 maanden is het ons opgevallen dat de Amerikaanse aandelenmarkt breder is geworden en niet meer beperkt is tot een sterk geconcentreerde groep aandelen, en dat er meer belangstelling is voor traditionele bedrijven die dividend uitkeren. Dividendaandelen laten een betere winstgroei zien en zijn bestand tegen marktvolatiliteit en hogere rentes.


Het is goed mogelijk dat de aandelenkoersen van bedrijven die dividend uitkeren zullen stijgen. De koers-winstverhouding van hoogdividendaandelen ten opzichte van de S&P 500 is achtergebleven, maar de verhouding wordt geleidelijk beter.


Betalers van dividend bieden mogelijkheden 

De lijngrafiek laat de veranderende populariteit zien van hoogdividendaandelen ten opzichte van de totale markt. De x-as toont een tijdlijn van 1980 tot 2022. De verticale as toont het procentuele verschil in koers-winstverhoudingen tussen -40 en +5. De blauwe lijn toont het verschil in koers-winstverhouding tussen aandelen in de S&P 500 met de hoogste dividendrendementen ten opzichte van de bredere index. De lijn fluctueert sterk. Er zijn opvallende dalingenonder de stippellijn, die voor een gemiddeld koers-winstverhoudingverschil van -12,9% staat. De dalingen laten zien op welke momenten de bredere S&P 500 de voorkeur kreeg boven bedrijven die dividend uitkeren. De grootste dalingen doen zich voor rond 1999 en 2020.

Bron: Goldman Sachs. Gegevens per 31 maart 2024. P/E ratio = price-to-earnings ratio (koers-winstverhouding, afgekort K/W). Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst. Deze grafiek onderzoekt de koers-winstverhouding van het cohort aandelen in de S&P 500 Index met het hoogste kwintiel dividendrendement (sectorneutraal) ten opzichte van de bredere S&P 500.

Als de Federal Reserve uiteindelijk de rente verlaagt, kan dit ook een katalysator zijn voor dividendaandelen met een hoger rendement. Een groot deel van de bijna 6 biljoen dollar die in cash is weggezet kan misschien doorstromen naar vastrentende waarden en ook door de dalende rente en de meer veerkrachtige economische omgeving kan de vraag van beleggers naar deze aandelen toenemen. Chris Buchbinder is equity portfolio manager en heeft 28 jaar ervaring in de beleggingsbranche (per 31/12/2023). Hij heeft een bachelor in Economics & International Relations van Brown University.

Marc Nabi is Equity Investment Director en heeft 35 jaar ervaring in de beleggingsbranche. Hij heeft een MBA van de New York University en een BA van de University of Michigan. 

Anne-Marie Peterson is equity portfolio manager en heeft 29 jaar ervaring in de beleggingsbranche (per 31/12/2023). Ze heeft een bachelor in Economie van de University of California, Irvine. Ze is eveneens een CFA® charterholder.


Hear from our investment team.

Sign up now to get industry-leading insights and timely articles delivered to your inbox.

By providing your details you are agreeing to receive emails from Capital Group. All emails include an unsubscribe link and you may opt out at any time. For more information, please read the Capital Group Privacy Policy

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.