Privacybeleid

Capital Group (“CG”) hecht groot belang aan uw privacy en heeft dit Privacybeleid (het “Beleid”) opgesteld om de privacy van de informatie die u met ons deelt te waarborgen.

Dit beleid licht het verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken van uw persoonsgegevens toe (i) als bezoeker van deze website, (ii) in verband met uw belegging in de in Luxemburg gevestigde ICBE-fondsen van CG (de “Fondsen”) aangeboden door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”) vanuit Luxemburg of (iii) in verband met door CIMC, Capital International Sàrl, aangeboden beleggings- en aandeelhoudersdiensten (“CISA”) in Zwitserland en/ of door Capital International Limited (“CIL”) in het Verenigd Koninkrijk, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. CIMC, CISA, CIL, de Fondsen en/of elke andere CG-onderneming waarmee u een relatie hebt, zijn de gegevensbeheerders of de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden binnen het kader van dit Beleid.

Dit Beleid informeert u tevens over uw rechten en keuzes in verband met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 

De term “Persoonsgegevens” zoals in dit Beleid gebruikt, betekent alle informatie die tot u herleidbaar is als persoon en op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

Voor de hieronder beschreven doeleinden kunnen we uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Deze Persoonsgegevens kunnen voor zover relevant worden ingedeeld in de volgende categorieën:

 • Contactgegevens: uw naam en uw contactgegevens (privé en zakelijk), waaronder telefoonnummer, e-mailadres en/of zakelijke contactgegevens; 
 • Informatie in verband met wettelijke vereisten: in het bijzonder over het witwassen van geld (“AML”)/ Know-Your-Customer (“KYC”) zoals uw contactgegevens, geboortedatum, paspoort of identiteitskaart, kopieën van huishoudrekeningen en andere informatie of gegevens die op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving zijn vereist; 
 • Informatie over uw relatie met ons: informatie verkregen via aanvraagformulieren (schriftelijk of elektronisch ingevuld), waaronder uw contactgegevens en fiscaal identificatienummer, uw huidige en eerdere beleggingen (inclusief transactie- en rekeninggeschiedenis), beleggingsvoorkeuren en ingelegde bedragen, communicatie met betrekking tot uw beleggingen, alle informatie, gegevens of documenten die betrekking hebben op uw CG-rekening of het gebruik van de website van CG; en
 • Informatie die wordt verzameld wanneer u onze website bezoekt: uw online-identificatiecode (IP-adres) en uw contactgegevens wanneer u zich inschrijft voor een van onze evenementen of diensten online.

CG, evenals onze distributeurs en sub-distributeurs, en de Transfer & Administrative Agent van de Fondsen streven ernaar om uw Persoonsgegevens rechtstreeks bij u te verkrijgen. Dit kunnen gegevens zijn die u ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening, uw belegging in onze fondsen en wanneer u onze website bezoekt. Daarnaast kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen die worden verstrekt door uw werkgever, door onze Transfer Agent wanneer u in onze fondsen belegt, via openbaar toegankelijke bronnen, sociale media, inschrijvingsdiensten, de World-Check database, sanctielijsten, gecentraliseerde beleggersdatabases, openbare registers of andere openbaar toegankelijke bronnen.

Indien u toegang hebt tot de gedeelten van onze website voor “Institutionele beleggers” of “Financiële tussenpersonen” gedeelten van onze website, zullen wij het verzamelen en gebruik van uw Persoonsgegevens beperken tot hetgeen noodzakelijk is om onze activiteiten te kunnen uitvoeren en u een optimale dienstverlening te bieden. Wij verstrekken geen Persoonsgegevens, behalve in de beperkte omstandigheden die hieronder expliciet worden beschreven. Alle Persoonsgegevens die aan Capital Group worden verstrekt worden bewaard zolang als nodig is om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen of om te voldoen aan extern opgelegde vereisten op grond van wet- en regelgeving.

Wij zullen uw gevoelige Persoonsgegevens niet verzamelen en/of verwerken, tenzij dit vereist en noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer u deze gegevens openbaar hebt gemaakt of wanneer wij hiertoe uitdrukkelijk uw toestemming hebben verkregen.
 

Wij mogen uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verzamelen en verwerken:

 Verwerkingsdoeleinde(n)Juridische basis voor verwerking
 Dienstverlening aan cliënten en/of aandeelhouders in onze Luxemburgse Fondsen: Het verzorgen van verkooprapportages en rekeningafschriften, het openen/sluiten van rekeningen en facturering, het bewaken van geldstromen, rapportage aan klanten/ aandeelhouders enz.
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek voorbereiden om een dergelijk contract aan te gaan; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij het uitvoeren van de verwerking voor een goed beheer van onze fondsen en zaken.
   
 Aanbieden van onze fondsen en diensten: het beheren van relaties en aanverwante diensten; het uitvoeren van taken die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de gevraagde diensten; het communiceren met u in verband met die diensten.
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek voorbereiden om een dergelijk contract aan te gaan; 
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij het uitvoeren van de verwerking voor een goed beheer van onze fondsen en zaken.
   
 Het aanbieden van beleggingen in aandelen en het verrichten van de daarmee verband houdende diensten zoals beschreven in de desbetreffende prospectus van het Fonds, de formulieren voor het openen van een rekening en alle andere overeenkomsten met andere ondernemingen van CG en van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: het openen van uw rekening bij het Fonds, het beheer en de administratie van uw participaties en van elke daarmee verband houdende lopende rekening, en de verwerking van de beleggingen van het Fonds in sub-fondsen, met inbegrip van de verwerking van inschrijvingen en aflossingen, omzettingen, overschrijvingen en verzoeken om aanvullende inschrijvingen, de administratie en betaling van distributievergoedingen (indien van toepassing), uitkeringen aan aandeelhouders, het bijwerken en bijhouden van gegevens en de berekening van vergoedingen, het bijhouden van het register van aandeelhouders, het verstrekken van financiële en andere informatie aan de aandeelhouders.
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek voorbereiden om een dergelijk contract aan te gaan; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij het uitvoeren van de verwerking voor een goed beheer van onze fondsen en zaken.
 On-boarding van klanten en/of aandeelhouders in ons Luxemburgse Fonds: Uw Persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor het aanleggen van AML/KYC-dossiers, het uitvoeren van sanctiescreenings en voor naleving van onze interne compliance-vereisten, richtlijnen en procedures.
 • De verwerking is noodzakelijk op grond van een wettelijke verplichting; of
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek voorbereiden om een dergelijk contract aan te gaan; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij het uitvoeren van de verwerking voor een goed beheer van onze fondsen en zaken.
   
 Directe of indirecte marketing- en wervingsactiviteiten: voorbereiding van mailings (informatie over CG, bekendmaking van nieuwe fondsen/producten, enz.), evenementen, marktonderzoek, communicatie met u via alle middelen (waaronder e-mail, telefoon, sms, sociale media, post of persoonlijk), met dien verstande dat deze communicatie met u moet worden gevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving; en het bijhouden en zo nodig actualiseren van uw contactgegevens.
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek voorbereiden om een dergelijk contract aan te gaan; 
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij het uitvoeren van de verwerking voor een goed beheer van onze fondsen en zaken; of
 • Wij hebben vooraf uw toestemming voor de verwerking verkregen in gevallen waarin deze geheel vrijwillig en op geen enkele wijze noodzakelijk of verplicht is.
   
 Publicatie: promotiemateriaal en rapportages voor gebruik bij klanten en prospects.
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek voorbereiden om een dergelijk contract aan te gaan; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij het uitvoeren van de verwerking voor een goed beheer van onze fondsen en zaken.
   
 Het exploiteren van onze website en de veiligheid van onze website: exploitatie en onderhoud van websites, levering en actualisering van webcontent, traceren en profilering van websitebezoekers, inloggedeelte voor institutionele klanten, reclame en/of andere informatie voor u.
 • De juridische grond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het goede beheer van onze website; 
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek voorbereiden om een dergelijk contract aan te gaan; of
 • Wij hebben vooraf uw toestemming voor de verwerking gekregen in gevallen waarin deze geheel vrijwillig en op geen enkele wijze noodzakelijk of verplicht is.
   
 Naleving van verplichtingen uit wet- en regelgeving overeenkomstig toepasselijke wetten: om elke vorm van samenwerking met of rapportering aan overheidsinstanties uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wettelijke verplichtingen in het kader van toepasselijk fondsen- en vennootschapsrecht, preventie van terrorismefinanciering, antiwitwaswetgeving, preventie en opsporing van criminaliteit, belastingwetgeving (zoals rapporteren aan de belastingautoriteiten in het kader van FATCA en CRS-wetgeving ter voorkoming van belastingontduiking en fraude) en ter voorkoming van fraude, omkoping, corruptie en het verlenen van financiële en andere diensten aan personen die op permanente basis onder economische of handelssancties vallen volgens het relevante interne antiwitwasbeleid en de relevante interne antiwitwasprocedures, alsmede om uw AML- en andere gegevens te bewaren met het oog op screening in verband met andere fondsen of cliënten.
 • De verwerking is noodzakelijk op grond van een wettelijke verplichting; of
 • Wij hebben een rechtmatig belang bij het uitvoeren van de verwerking met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten.
   

Profilering betekent het geautomatiseerd verwerken van Persoonsgegevens, bijvoorbeeld het gebruik van cookies, om bepaalde dingen over de gebruikers of onze websites te evalueren. Profilering kan onderdeel zijn van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, wat betekent dat een besluit uitsluitend langs geautomatiseerde weg wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.

Wij zullen alleen gebruik maken van profilering en geautomatiseerde besluitvorming indien dit noodzakelijk is om een overeenkomst met u te sluiten of uit te voeren, of indien u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, of voor zover dit bij wet is toegestaan. U kunt altijd uw mening kenbaar maken of besluiten aanvechten die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd, met inbegrip van profilering, indien een dergelijk besluit rechtsgevolgen zou hebben of anderszins u in aanmerkelijke mate zou treffen. Wanneer wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, zullen wij u nadere informatie verstrekken over de achterliggende reden, alsmede over de betekenis en de voorziene gevolgen voor u.

Wanneer u de algemene rubrieken van onze website gebruikt, kunnen wij door middel van cookies het aantal gebruikers bijhouden dat de algemene rubrieken van de website bezoekt en kunnen wij de locatie van uw computer online opslaan ten behoeve van systeembeheer en het oplossen van problemen, alsmede om geaggregeerde informatie vast te leggen. Wij kunnen bepaalde navigatie- en transactie-informatie verzamelen en opslaan, zoals bezochte pagina's en PDF-bestanden die u bekijkt, en de tijdstippen en de wijze waarop u deze website gebruikt. Wij gebruiken navigatie-informatie om onze website te personaliseren, voor programmering, redactioneel en financieel onderzoek en om nieuwe content aan te bieden die interessant kan zijn voor onze gebruikers. Voor het gebruik van cookies op onze website verwijzen wij u verder naar ons Cookiebeleid.
 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan andere ondernemingen van CG (dit betekent onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden, en op basis van de rechtsgrondslagen, zoals uiteengezet in dit Beleid.

Om de rekeningen van onze klanten en aandeelhouders te onderhouden, kunnen uw Persoonsgegevens binnen Capital Group en in bepaalde omstandigheden aan derden en dienstverleners bekend worden gemaakt of worden overgedragen, voor zover toegestaan door wet- en regelgeving. Het kan zijn dat wij uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken aan onze accountants en/of professionele adviseurs voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van wettelijk voorgeschreven of prudentiële controle of het beheer van risico's, het inwinnen van professioneel advies, of de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken of bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien wij redelijkerwijs menen dat het gebruik of de bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om te voldoen aan gerechtelijke of door toezichthouders opgelegde procedures, een gerechtelijk bevel of andere juridische procedures. Naast de specifieke bekendmaking van Persoonsgegevens die in dit deel wordt uiteengezet, kunnen wij uw Persoonsgegevens bekendmaken wanneer deze bekendmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen

Wij beperken de toegang tot uw niet-openbare Persoonsgegevens tot daartoe bevoegde medewerkers. Wij nemen fysieke, elektronische en procedurele voorzorgsmaatregelen om uw niet-openbare persoonsgegevens te beschermen. Hoewel wij ernaar streven de Persoonsgegevens en de privacy van onze klanten en gebruikers te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die u online vrijgeeft niet garanderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor informatie die is verkregen door ongeoorloofde toegang tot de website.

Voor de hierboven beschreven doeleinden is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (“EER”) moeten overdragen aan een aan CG gelieerde onderneming of een derde buiten de EER, met inbegrip van een rechtsgebied dat mogelijk een ander niveau van bescherming biedt dan in Europa. Wij zullen echter de privacy van uw informatie, overeenkomstig dit Beleid, waarborgen. CG zorgt er verder voor dat derden contractueel verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen, en deze uitsluitend te gebruiken om diensten te verlenen die wij hun hebben opgedragen.

De gegevens die op onze websites worden verzameld en bewaard, worden opgeslagen in onze databases in de VS. U verklaart zich ermee bekend dat Persoonsgegevens die u via onze website of diensten voor publicatie verstrekt, via internet wereldwijd toegankelijk kunnen zijn. Wij kunnen het gebruik (of misbruik) van deze Persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.
 

Wij zullen uw Persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, met inbegrip van het voldoen aan contractuele verplichtingen en rapportagevereisten opgelegd door de wet of toezichthouder, of vanwege boekhoudkundige, fiscale of andere vereisten. Wanneer wij uw Persoonsgegevens bewaren om aan wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen volgens toepasselijke wet- en regelgeving, zoals voor AML/ KYC, bewaren wij uw Persoonsgegevens alleen indien nodig en voor de duur die wordt voorgeschreven door toepasselijke wet- en regelgeving. De verplichtingen inzake gegevensbewaring kunnen binnen CG verschillen, aangezien zij zijn onderworpen aan toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

Als betrokkene hebt u de volgende rechten, die u onder bepaalde omstandigheden kunt uitoefenen met betrekking tot de Persoonsgegevens waarover wij beschikken:

 • U hebt recht op toegang tot de Persoonsgegevens die wij van u bewaren. Uw recht op toegang kan echter worden beperkt door toepasselijke wet- en regelgeving, de bescherming van de privacy van andere betrokkenen en door redenen die verband houden met ons bedrijfsconcept en onze zakelijke activiteiten. 
 • U hebt het recht om een kopie van uw Persoonsgegevens op te vragen en om bepaalde informatie met betrekking tot de verwerking van deze gegevens op te vragen; 
 • U hebt het recht ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te rectificeren, te wijzigen, te wissen of volledig uit onze database te verwijderen; 
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen en/of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. 
 • U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. 
 • Indien u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en/of overdragen van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken.

Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en voor veiligheidsdoeleinden, voordat wij de door u gevraagde Persoonsgegevens vrijgeven. Wij berekenen geen administratiekosten voor een dergelijk verzoek, tenzij het verzoek onnodig of buitensporig van aard wordt geacht.
 

Indien u vragen hebt over dit beleid of uw hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via (dataprotectionofficer_europe@capgroup.com).

Dit beleid is gedateerd 25 mei 2018.

Wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden medegedeeld.

Alleen voor Zwitserland

Capital International Sàrl is verantwoordelijk voor de content van onze website in Zwitserland. De op deze website vermelde fondsen zijn door de Zwitserse autoriteit voor de financiële markt (FINMA) goedgekeurd voor distributie in of vanuit Zwitserland. Capital International Sàrl, 3 Place des Bergues, 1201 Genève, is de vertegenwoordiger voor het Fonds in Zwitserland en JPMorgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Genève, treedt op als betaalkantoor in Zwitserland. De prospectus, de documenten met belangrijke beleggersinformatie, de statuten en de laatste jaar- en halfjaarverslagen van het Fonds kunnen via deze website en op verzoek kosteloos worden verkregen bij de Zwitserse vertegenwoordiger.