Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Economische indicatoren
Economische vooruitzichten: Een gemengd beeld voor wereldwijde groei in 2024
Jared Franz
Economist
Robert Lind
Economist
Pramod Atluri
Portfolio Manager

Door de toegenomen inflatie en de hoge rente groeien de grote economieën van de wereld uit elkaar. De Verenigde Staten, Japan en India zijn verrassend veerkrachtig en dat geeft een impuls aan de wereldwijde economische vooruitzichten voor 2024, maar de verwachtingen voor het nieuwe jaar worden getemperd door aanhoudende tekenen van zwakte in Europa en China.


Volgens voorspellingen van het Internationaal Monetair Fonds zal de wereldwijde groei in 2024 gemiddeld 2,9% bedragen, een lichte daling ten opzichte van de 3% in 2023.


Sterke economie VS kan wereldwijde groei stimuleren


“De veerkracht van met name de Amerikaanse economie is echt opvallend als je bedenkt hoe sterk de consumentenprijzen zijn gestegen en hoe agressief de Federal Reserve de rente heeft verhoogd,” zegt Jared Franz, econoom bij Capital Group US.


“Het geeft aan hoe solide de Amerikaanse consumenten- en arbeidsmarkt zijn. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de bezorgdheid over een dreigende recessie wat is afgenomen. Die kan er nog steeds komen, maar ik denk dat het risico veel kleiner is geworden.”


Gemengde resultaten verwacht voor wereldwijde economische groei in 2024

Lijngrafiek met standaard economische cycluscategorieën - begin, midden, eind en recessie - voor acht belangrijke landen of regio's. Japan, India, Canada en de VS zitten in de fase midden tot eind, China op de grens van eind en recessie en het VK, de Eurozone en Duitsland zitten in een recessie.

Bron: Capital Group. Landenposities binnen de conjunctuurcyclus zijn toekomstgerichte prognoses van economen van Capital Group per oktober 2023. De grootte van de bollen toont bij benadering de relatieve omvang van elke economie en dient alleen ter illustratie.

Naar verwachting zullen de twee andere grote economieën van de wereld, Europa en China, de groei wereldwijd drukken omdat ze allebei worstelen met een steeds moeilijker handelsklimaat en oplopende geopolitieke spanningen.


De Duitse economie, de grootste van Europa, krimpt al door een sterke terugval in de verwerkende industrie en doordat de vraag uit China, de grootste handelspartner van het land, afneemt. De economie van de hele eurozone, met 20 lidstaten, en het Verenigd Koninkrijk stagneert en deze landen kunnen het nog moeilijker krijgen als de energieprijzen net zo hard blijven stijgen als de afgelopen twee jaar.


“Door de energiecrisis en de hogere rente is er een afname van bedrijfsactiviteiten,” zegt Robert Lind, die zich als econoom bij Capital Group bezighoudt met Europa. De aanhoudende vertraging van de Chinese economie heeft de situatie alleen maar verergerd. Hierdoor zitten veel Europese bedrijven met grote voorraden.


Lind verwacht dat de Europese economie in 2024 wel zal aantrekken, maar dat het herstel bescheiden zal zijn.


Rentevooruitzichten: Terug naar het “oude normaal”


De economie wordt op verschillende manieren geraakt door de hoge rente en het ziet er steeds minder naar uit dat de rente flink zal dalen. Dat betekent dat we waarschijnlijk niet snel zullen terugkeren naar een tijd waarin de rente ongeveer op nul stond, zegt Pramod Atluri, portfoliomanager voor vastrentende producten.


“Ik ben optimistisch en denk dat dat consumenten de economie zullen blijven dragen, zelfs als de rente voor langere tijd hoog blijft,” aldus Atluri. Deels is dit te verklaren uit het feit dat de lonen en huizenprijzen nog steeds boven het niveau van voor de pandemie liggen, wat een positief effect heeft op de consumentenbestedingen. Ook de bestedingen van de Amerikaanse overheid, vooral voor infrastructuurprojecten, hebben bijgedragen aan de economische groei.


Huidige rentetarieven vallen binnen het bereik van historische normen

De afbeelding toont een lijngrafiek met langetermijnrendementen op Amerikaanse obligaties met intervallen van tien jaar van 1870 tot 2022, waaruit blijkt dat de huidige rente in 61% van de gemeten perioden ruim binnen het historische gemiddelde van 3% tot 6% ligt. In 1870 was het rendement op 10-jaars Treasuries 5,32%. In 2020 tijdens de pandemie was het 10-jaarsrendement 0,93%.

Bronnen: Federal Reserve, Robert Shiller. De gegevens voor 1871-1961 zijn de gemiddelde maandelijkse rendementen van langlopende Amerikaanse staatsobligaties, samengesteld door Robert Shiller. De gegevens voor 1962-2022 geven de 10-jaarsrendementen op Treasuries weer, per 31 december van elk jaar in de periode.

Voor 2024 denkt Atluri dat de 10-jaarsrendementen op Amerikaanse schatkistpapier op het niveau kunnen blijven dat als normaal werd beschouwd vóór de wereldwijde financiële crisis en tussen de 3,5% en 5,5% kunnen schommelen. In feite dus het “oude normaal.” Als we zelfs helemaal teruggaan tot 1870 dan zien we dat de rente - in zo'n 61% van de periode - tussen de 3,0% en 6,0% lag.


De renteverhogingen kunnen een impact hebben op de financiële markten, maar beleggers zullen zich wel daarop instellen, aldus Atluri. Toen de 10-jaarsrente tussen 4,0% en 6,0% lag, lag het gemiddelde jaarlijkse rendement voor de S&P 500 Index vanaf 1976 op 10,38%, en voor de Bloomberg US Aggregate Bond Index op 6,59%. (Gegevens van 31 december 1976 tot 31 oktober 2023.)


Goed moment om weer in te stappen


Als we ervan uitgaan dat de meeste centrale banken nu (bijna) klaar zijn met het verhogen van de rente, dan zou dat een goede gelegenheid bieden voor beleggers om weer in te stappen. De vlucht uit de aandelen- en obligatiemarkten richting cash in de afgelopen jaren was begrijpelijk, maar wie nu wegbijft van beleggingen, laat misschien ook de gelegenheid aan zich voorbijgaan om zijn portefeuile te positioneren voor succes op de lange termijn.


De periode tussen het einde van een renteverhogingscyclus en de eerste renteverlaging is altijd een goed moment gebleken om weer te beleggen in aandelen en obligaties. In het verleden ging dat om een “moment” van zo'n 10 maanden.


Na de laatste vier verkrappingscycli van de Fed deden aandelen en obligaties het veel beter dan het 3-maandsrendement op Amerikaanse Treasury bills in het eerste jaar na de laatste Fed-verhoging. Omgekeerd daalde het rendement van de 3-maands Treasury, een benchmark voor schatkistpapier met een rendement dat vergelijkbaar is met dat van geldbeleggingen, snel - met een gemiddelde van 2,5% in de 18 maanden na de laatste Fed-verhoging.


“Ik denk dat we aan de vooravond staan van een belangrijke overgang, met aantrekkelijke mogelijkheden in aandelen en obligaties voor langetermijnbeleggers,” zegt Mike Gitlin, president en CEO van Capital Group.


Na afloop van de Fed-verhogingen doen aandelen en obligaties het beter dan cash

De afbeelding toont een staafdiagram met de historische rendementen van aandelen en obligaties na het einde van de renteverhogingscycli van de Fed, waaruit blijkt dat deze over het algemeen beter presteren dan kasequivalenten over perioden van één en vijf jaar. De onderste schaal toont kasequivalenten, kernobligaties, Amerikaanse aandelen en een 60/40 gemengde portefeuille. Kernobligaties behaalden een rendement van 10,1% voor de periode van één jaar na een laatste Fed-verhoging en 7,1% voor de periode van vijf jaar na een laatste Fed-verhoging. Amerikaanse aandelen behaalden een rendement van 16,2% voor de periode van één jaar en 9,0% voor de periode van vijf jaar. De 60/40 gemengde portefeuille behaalde een rendement van 14,2% voor de periode van één jaar en 8,4% voor de periode van vijf jaar. Kasequivalenten behaalden een rendement van 4,7% voor de periode van één jaar en 3,2% voor de periode van vijf jaar.

Bronnen: Capital Group, Morningstar. De grafiek geeft het gemiddelde rendement weer voor de respectieve sectorproxy's in een venster dat zich uitstrekt tot de volgende periode, beginnend in de maand van de laatste Fed-verhoging in de laatste vier overgangscycli van 1995 tot 2018 met gegevens tot en met 30 juni 2023. Benchmarks zijn de Amerikaanse schatkistbiljetten op 3 maanden (kasequivalenten), de Bloomberg US Aggregate Index (kernobligaties), de S&P 500 Index (Amerikaanse aandelen) en een mix van de S&P 500 Index van 60% en de Bloomberg US Aggregate Index van 40% (60/40-mix). Langetermijngemiddelden zijn de gemiddelde doorlopende rendementen op jaarbasis over vijf jaar vanaf 1995. Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst.

De geschiedenis wijst uit: geduldige beleggers worden beloond in verkiezingsjaren


2024 wordt een cruciaal verkiezingsjaar, niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in veel andere landen, zoals India, Rusland, Zuid-Afrika, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Wereldwijd zou het wel eens een van de meest ingrijpende verkiezingsjaren in de geschiedenis kunnen worden.


De Amerikaanse presidentsverkiezingen spelen een hoofdrol. En hoewel het nog bijna een jaar duurt voordat het zo ver is, maken beleggers zich wellicht zorgen over hoe de markten zullen reageren op een mogelijk turbulente verkiezingscampagne en wellicht een nek-aan-nekrace, net zoals bij de verkiezingen van 2020.


“De kiezers zullen zeker letten op een aantal belangrijke kwesties, zoals het internationale beleid en de impact van de inflatie en er spelen ook verschillende grote maatschappelijke thema's," zegt Matt Miller, politiek econoom bij Capital Group. “Maar tussen nu en november kan er nog veel gebeuren. In de politiek is een jaar een mensenleven.”


Hoewel de markten volatiel kunnen zijn in verkiezingsjaren, maakt het voor langetermijnbeleggers voor het rendement niet uit welke partij de presidentsverkiezingen wint. Vanaf 1936 was het 10-jaarsrendement van Amerikaanse aandelen (zoals gemeten door de S&P 500 Index) aan het begin van een verkiezingsjaar 11,2% op jaarbasis als een Democraat won en 10,5% in de jaren waarin een Republikein zegevierde.


Rood of blauw, wat betekent dit voor jou? Voor beleggers maakt'het niet uit welke partij er wint

Het staafdiagram laat zien dat het 10-jaars rendement bij een hypothetische inleg van $10.000 aan het begin van een bepaald verkiezingsjaar in de periode 1936-2012 niet wezenlijk werd beïnvloed door het feit of een Democraat of Republikein de verkiezingen won. Op de horizontale as staan de rendementen per jaar in duizenden. Per partij zijn de presidentiële termijnen aangegeven van 1936 tot 2021. Hieruit blijkt dat het rendement gemiddeld 11,2% per jaar was als een Democraat de verkiezing won en dat het rendement gemiddeld 10,5% bij de zege van een Republikein. Van 1936 tot 1945 bedroeg het 10-jaarsrendement $22.418. Van 1940 tot 1949 bedroeg het 10-jaarsrendement $23.992. Van 1944 tot 1953 bedroeg het 10-jaarsrendement $38.016. Van 1948 tot 1957 bedroeg het 10-jaarsrendement $45.702. Van 1952 tot 1961 bedroeg het 10-jaarsrendement $45.741. Van 1956 tot 1965 bedroeg het 10-jaarsrendement $28.561. Van 1960 tot 1969 bedroeg het 10-jaarsrendement $21.228. Van 1964 tot 1973 bedroeg het 10-jaarsrendement $17.906. Van 1968 tot 1977 bedroeg het 10-jaarsrendement $14.239. Van 1972 tot 1981 bedroeg het 10-jaarsrendement $18.769. Van 1976 tot 1985 bedroeg het 10-jaarsrendement $38.207. Van 1980 tot 1989 bedroeg het 10-jaarsrendement $50.384. Van 1984 tot 1993 bedroeg het 10-jaarsrendement $40.208. Van 1988 tot 1997 bedroeg het 10-jaarsrendement $52.567. Van 1992 tot 2001 bedroeg het 10-jaarsrendement $33.755. Van 1996 tot 2005 bedroeg het 10-jaarsrendement $23.836. Van 2000 tot 2009 bedroeg het 10-jaarsrendement $9.090. Van 2004 tot 2013 bedroeg het 10-jaarsrendement $20.430. Van 2008 tot 2017 bedroeg het 10-jaarsrendement $22.603. Van 2012 tot 2021 bedroeg het 10-jaarsrendement $46.257.

Bronnen: Capital Group, Standard & Poor's. Elke periode van 10 jaar begint op 1 januari van het eerste jaar en eindigt op 31 december van het tiende jaar. De eerste periode loopt bijvoorbeeld van 1 januari 1936 tot en met 31 december 1945. De getoonde cijfers betreffen resultaten uit het verleden en deze zijn niet indicatief voor de toekomst.

Volgens Rob Lovelace, portfoliomanager bij Capital Group, die in zijn 37-jarige carrière al vele verkiezingscycli heeft meegemaakt, kan de grotere politieke onzekerheid soms ook interessante beleggingsmogelijkheden bieden.


Lovelace: “Als iedereen zich druk maakt over een nieuw beleid van de overheid, dat schade zal toebrengen aan een bepaalde sector, is die zorg meestal buiten proportie. “De politiek richt vaak het vizier op hoogwaardige bedrijven, waardoor het interessante beleggingsmogelijkheden kan opleveren. Maar ik streef naar een langere holding period in mijn portefeuilles, dus ik kijk in principe verder dan de verkiezingscyclus.”Jared Franz is econoom bij Capital Group en verantwoordelijk voor de Verenigde Staten en Latijns-Amerika. Hij heeft 16 jaar ervaring in de beleggingsbranche en werkt inmiddels zeven jaar voor Capital Group. Hij heeft een PhD van de University of Illinois in Chicago en een BSc in Wiskunde van Northwestern University. Hij is lid van de Forecasters Club of New York en de National Association of Business Economics. De standplaats van Jared is Los Angeles.

Robert Lind is an economist at Capital Group. He has 33 years of industry experience and has been with Capital Group for four years. He holds a bachelor's degree in philosophy, politics and economics from Oxford University. Robert is based in London.

Pramod Atluri is een portefeuillebeheerder van vastrentende effecten met 22 jaar ervaring in de sector. Hij heeft een MBA van de Harvard Business School en een bachelor in biologische chemie van de Universiteit van Chicago, waar hij ook de vereisten voor een bachelor in economie en chemie voltooide. Hij is CFA-charterhouder.


Hear from our investment team.

Sign up now to get industry-leading insights and timely articles delivered to your inbox.

By providing your details you are agreeing to receive emails from Capital Group. All emails include an unsubscribe link and you may opt out at any time. For more information, please read the Capital Group Privacy Policy

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.