Capital IdeasTM

Investment insights from Capital Group

Categories
ESG
Pandemie, oorlog en klimaatverandering verscherpen focus op ESG
Jessica Ground
Hoofd ESG Capital Group wereldwijd

Door corona is de ESG-agenda in een stroomversnelling geraakt en door de tragische invasie in Oekraïne zal die ontwikkeling zich waarschijnlijk alleen nog maar sneller doorzetten.


Door de pandemie is er extra aandacht gekomen voor de 'S', de sociaal-maatschappelijke kant van ESG. Twee jaar later brengt het conflict in Oekraïne de 'G', de governance- of goed bestuurscomponent, onder de aandacht van beleggers. Tegelijkertijd leidt een groeiend besef van de gevolgen en het gewicht van klimaatverandering ertoe dat de 'E', het milieuaspect van ESG, voor beleggers een belangrijk aandachtspunt is.


Dit inzicht en nog veel meer kwam naar voren in de jaarlijkse wereldwijde ESG-studie van Capital Group, die in mei 2022 werd gepubliceerd. Uit de studie, waarvoor de standpunten werden opgetekend van meer dan 1.100 institutionele en professionele beleggers in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific, blijkt dat er steeds meer belangstelling is voor ESG-trends.


ESG-momentum neemt toe


Het momentum voor ESG en duurzaamheid neemt verder toe vanwege de toenemende vraag van beleggers die een impact willen maken.  Ten opzichte van vorig jaar koppelt een groter aandeel van beleggers wereldwijd zijn ESG-standpunt aan overtuiging, acceptatie of compliance. Binnen deze groep is het aantal ESG-voorstanders tot bijna 90% gestegen ten opzichte van 84% in 2021. In dezelfde periode is het aantal mensen dat aan de zijlijn staat of geen voorstander is, gedaald tot 11%, ten opzichte van 16% het jaar ervoor.  


Bron: Capital Group, ESG Global Study 2022

De overtuiging van het belang van ESG blijkt ook uit een andere uitkomst uit het onderzoek: slechts 13% van de beleggers wereldwijd denkt dat ESG een hype is en dat het weer uit de mode zal raken.  Hieruit blijkt dat de meeste beleggers ESG beschouwen als een blijvend en belangrijk onderdeel van het beleggingslandschap.


Bron: Capital Group, ESG Global Study 2022

De E van ESG staat nog steeds op de eerste plaats, maar de aandacht voor S neemt toe


Klimaatverandering en de sociaal-maatschappelijke druk als gevolg daarvan hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat milieuvraagstukken - de E in ESG - bovenaan de duurzaamheidsagenda van beleggers zijn komen te staan. Uit de studie bleek dat het milieu bepalend was bij beslissingen over spreiding van de portefeuille en dat beleggers zich meer op E richtten dan het jaar ervoor (47% vs. 44%).


Hoewel beleggers hebben aangegeven dat zij in 2022 milieuthema's nog meer zullen meewegen, kan het zijn dat dit in de toekomst gaat veranderen omdat mensen zien dat er een disbalans is. De vraag of er door deze focus op het milieu onvoldoende aandacht is voor sociaal-maatschappelijke kwesties werd door 41% van de beleggers bevestigend beantwoord.  


Bron: Capital Group, ESG Global Study 2022

Bron: Capital Group, ESG Global Study 2022

Op basis van het kwalitatieve onderzoek dat wij in het kader van de studie hebben gedaan, kunnen wij hiervoor een aantal mogelijke verklaringen geven. Het kan zijn dat de impact van de coronacrisis heeft geleid tot een groter bewustzijn van het belang van veilige arbeidsomstandigheden, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs.


Toen overal ter wereld strenge lockdowns werden opgelegd, kwamen bedrijven in de retailsector en de gezondheidszorg extra onder druk te staan om de veiligheid en het welzijn van hun werknemers te garanderen. In veel gevallen werden er beschermende maatregelen genomen en kregen ook medewerkers met een nul-urencontract of zzp'ers uitbetaald bij ziekte. Andere bedrijven stelden hun goederen en diensten - zoals internettoegang, videoconferenties, afstandsonderwijs - gratis ter beschikking aan scholen en universiteiten om zo de gemeenschap in bredere zin te steunen.


Nu steeds meer wordt ingezien dat sociaal-maatschappelijke kwesties substantiële en ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor bedrijven en de samenleving waarin zij actief zijn, kan het zijn dat door de pandemie beleggers nu ook meer aandacht hebben voor andere ESG-thema's. 


G krijgt meer gezicht


De invasie van Rusland in Oekraïne heeft ook verschillende ESG-kwesties onder de aandacht gebracht, en in de enquête hebben respondenten hun bezorgdheid geuit over governance (goed bestuur).


Wereldwijd werd er niet alleen vanuit de politiek een reactie gegeven op de Russische agressie, ook het bedrijfsleven nam snel een standpunt in. Veel bedrijven legden verklaringen af over hun zakelijke betrekkingen met Rusland.


Bij Capital Group volgden we de acties van bedrijven op de voet. De media schonken veel aandacht aan publiekelijk aangekondigde acties, maar onze aandacht ging vooral ook uit naar bedrijven die geen openbare verklaringen hadden afgelegd. Door verder te kijken dan de publieke verklaringen konden wij een beter inzicht krijgen in de gevolgen en de implicaties voor de bewegingsvrijheid van een bedrijf.


In de enquête sprak een aantal beleggers zijn bezorgdheid uit over governance.


"Ik denk dat er door de crisis meer aandacht zal zijn voor governance, en dat moet ook," zegt de CIO van een Italiaans onafhankelijk adviesbureau. ''Maar die aandacht had er altijd al moeten zijn - het is triest dat er een tragedie en een oorlog voor nodig zijn om dat in te zien."


Een portefeuillebeheerder bij een Britse vermogensbeheerder is het daarmee eens. "Ik denk dat er door de crisis meer aandacht is gekomen voor ESG, omdat mensen zich nu richten op wat echt belangrijk is - en social governance zou wat mij betreft op de eerste plaats moeten staan.''


De impact van ingrijpende internationale gebeurtenissen werkt ook altijd door op beleggingsmarkten. Het is niet iets nieuws dat mensen inzicht willen krijgen in wat er speelt, en wat de gevolgen daarvan op korte, middellange en lange termijn zullen zijn en wat dit betekent voor beleggingen. Wanneer beleggers met een ESG-bril op naar de situatie en de gevolgen kijken, kan dat een rijker perspectief geven en hen helpen om de situatie in een kader te plaatsen.


De studie wees echter ook uit dat er nog steeds de nodige uitdagingen zijn.


Toegang tot betrouwbare en consistente ESG-gegevens is nog steeds een grote uitdaging


Wat in het onderzoek van vorig jaar al luid en duidelijk naar voren kwam, en in de resultaten van dit jaar nog eens extra werd bevestigd, zijn de problemen rond toegang tot en interpretatie van ESG-gegevens. Specifieke kwesties die de respondenten aan de orde stelden, waren onder meer: toegang tot ESG-gegevens, consistentie bij aanbieders van ESG-gegevens en transparantie van benchmark- en indexgegevens.


Problemen met de betrouwbaarheid van gegevens en inconsistente scores maken het voor beleggers moeilijker om ESG-overwegingen mee te nemen in hun beleggingsproces.  


Beleggers wereldwijd noemden als grootste uitdaging bij het implementeren van ESG-beleggingen het gebrek aan consistentie bij de verschillende aanbieders van ESG-ratings (25%).  Op de tweede plaats zetten zij moeilijkheden bij de toegang tot ESG-informatie en -gegevens.


Bron: Capital Group, ESG Global Study 2022

Aan de inconsistente en onnauwkeurige ESG-scores liggen verschillende factoren ten grondslag. Het gaat onder meer om gegevens die gebaseerd zijn op het verleden, waardoor de toekomstige waarde van bedrijven die duurzaamheidskwesties gaan aanpakken, niet goed wordt ingeschat. Deze bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen bij het op gang brengen van verandering, en kunnen de ESG-leiders van de toekomst worden. Door het subjectieve karakter van scoringssystemen is er ook verschil van inzicht over het relatieve belang en de materiële impact van de ESG-factoren in verschillende sectoren en landen.


Een ander struikelblok is het gebrek aan consistentie in regelgeving. Beleggers verwachten van regelgevers dat zij met gemeenschappelijke normen en definities komen. Op de vraag waaraan hun land binnen het kader van ESG-regelgeving prioriteit moet geven, antwoordden de meeste respondenten dat er wereldwijd behoefte is aan harmonisering van standaarden, criteria en meetmethoden (45%). Dit wijst erop dat beleggers moeite hebben om een steeds complexer en onsamenhangend web van internationale regelgeving, afkomstig van verschillende partijen, te ontwarren.


Als we de problemen rondom de gegevensvoorziening kunnen oplossen, zal ESG een breder bereik krijgen. Uit onze wereldwijde studie blijkt dat het momentum voor ESG en duurzaamheid verder toeneemt.  Ondanks de knelpunten op het gebied van gegevens lijkt het erop dat beleggers zich niet alleen meer bewust worden van ESG-onderwerpen, maar ook in bredere zin kijken naar sociaal-maatschappelijke en governance-vraagstukken.


Voor gedetailleerder overzicht van de onderzoeksresultaten, verwijzen wij u naar de volledige enquête.Jessica Ground is Hoofd ESG voor Capital Group wereldwijd en heeft 24 jaar ervaring in de sector. Ze heeft een bachelor in Geschiedenis van de University of Bristol en ze is lid van het CFA Institute.


Leer meer over

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.