Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
ESG
De relatie tussen stijl, inflatie en ESG-beleggingen.

De stijgende inflatie en grote verschuivingen op de aandelenmarkten hebben de afgelopen 18 maanden hun tol geëist. Maar hoe werken deze marktontwikkelingen door in het ESG-landschap?


Nu de inflatie lijkt af te nemen en beleggers op zoek zijn naar manieren om hun geld aan het werk te zetten, geeft bijna een derde van de professionals die we hebben ondervraagd aan meer te willen beleggen in ESG-obligatiefondsen en overweegt 35% van de ESG-beleggers om hun stijlvoorkeur voor de allocatie van aandelen minder zwaar te laten wegen vanwege de rollercoaster op de beurzen. 


Dit zijn slechts een paar belangrijke inzichten die naar voren zijn gekomen in de 2023 ESG Global Study van Capital Group. 


Uit de studie, waarvoor de standpunten werden opgetekend van meer dan 1.100 institutionele en professionele beleggers in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific, blijkt dat steeds meer beleggers zich verdiepen in ESG-thema's.


Wat vinden beleggers nu echt van ESG en welke acties nemen ze?


Internationale gebeurtenissen en marktverschuivingen spelen ook een rol bij ESG-beleggingen


Van extreem weer en de oorlog in Oekraïne, die de energietransitie bovenaan de agenda hebben gezet, tot minder ongelijkheid en verbeteringen in de toeleveringsketen, wie wil beleggen in ESG kijkt vaak naar meerdere thema's.


Daarnaast hebben volatiele aandelenmarkten, en dan specifiek de dominantie van een kleine groep groeiaandelen, voor een grotere aantrekkingskracht gezorgd van multithematische fondsen, die een betere risicospreiding voorstaan, voor ESG-beleggers die tegenwicht willen bieden aan stijl-bias. Ruim een derde (35%) van de respondenten gaf aan in de komende 12 maanden meer te willen beleggen in stijlneutrale ESG-strategieën. En 40% denkt dat multithematische ESG-fondsen een effectief middel zijn voor risicospreiding in verband met stijl-bias.


Respondenten over stijl-bias en ESG

Bronnen: Capital Group ESG Study 2023

Voor beleggers in vastrentende producten is inflatie een belangrijke factor bij assetallocatie. Bijna een derde (32%) van de respondenten is van plan meer te gaan beleggen in ESG-obligatiefondsen als de inflatie daalt en bij institutionele beleggers ligt dit cijfer zelfs nog iets hoger (37%). Op regionaal niveau zijn er ook verschillen: in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) geeft 37% aan meer te willen beleggen in ESG-obligaties als de inflatie afneemt, waar in Noord-Amerika dit cijfer blijft steken op 17%.


Respondenten over macrofactoren

Bronnen: Capital Group ESG Study 2023

Deze regionale verschillen komen niet als een verrassing


We zagen die ook al bij de implementatie van ESG in algemene zin. Evengoed is de ESG-acceptatiegraad wereldwijd toegenomen naar 90%.


In Noord-Amerika is de acceptatiegraad echter gedaald van 79% in 2022 naar 75% in 2023.  Die afname speelt zich vooral af in de VS, waar de cijfers daalden van 74% in 2022 naar 69% dit jaar. In Canada ligt de acceptatiegraad een stuk hoger, op 88%.


Deze bescheiden afname komt niet echt als een verrassing. In het afgelopen jaar zijn er in een aantal Amerikaanse staten wetten aangenomen en regels ingevoerd om het toezicht op ESG te vergroten. Meer Amerikaanse respondenten gaven aan dat de strengere regelgeving heeft geleid tot een andere ESG-benadering (9% vs. 7% in Canada; 8% wereldwijd). 


Bronnen: Capital Group, ESG Global Study 2023

Beleggers krijgen meer grip op regelgeving


Aandacht voor regelgeving was een punt dat door beleggers over de hele wereld naar voren werd gebracht. Volgens zeven op de 10 (69%) beleggers staat naleving van regelgeving 'absoluut centraal' of is het een 'belangrijk onderdeel' bij hun ESG-beleggingsstrategie. Het belang dat wordt gehecht aan naleving van regelgeving en het omgaan met financiële risico's suggereert dat beleggers ESG vooral zien als een risicofactor. Voor hen is ESG primair een beleggingsrisico en zij zijn vooral gespitst op het voorkomen van reputatieschade door (het niet-naleven van) regelgeving en op financiële schade.


Het naleven van de regelgeving wordt bemoeilijkt door een wirwar van uiteenlopende normen voor fondslabels en fondsinformatie. Veruit de meeste institutionele (52%) en professionele (54%) respondenten zeggen dat regionale verschillen in fondslabelling het moeilijker maken voor beleggers om trouw te blijven aan hun ESG-doelstellingen.


Maar beleggers hebben wel het gevoel dat ze nu meer grip krijgen op regelgeving. Meer dan de helft van de geïnterviewde beleggers richt zich liever op de onderliggende fondsstrategieën dan op labels en keurmerken, die als een struikelblok worden ervaren.


Om verwarring rond wettelijk opgelegde keurmerken en fondslabels tegen te gaan, heeft 39% van de institutionele beleggers zijn eigen ESG-definities opgesteld om ervoor te zorgen dat teams een consistente aanpak hanteren. Beleggers nemen ook proactief stappen om problemen rond gegevens te kunnen interpreteren, zoals het raadplegen van ESG-gegevens uit meerdere bronnen, eigen onderzoek van vermogensbeheerders en het zelf uitvoeren van analyses. Over het algemeen hebben beleggers meer het gevoel dat ze nu beter grip op de materie hebben en proactief aan de slag kunnen: Hoe meer ze weten over ESG, des te meer ze zelf manieren vinden om met de uitdagingen om te gaan.


Er zijn nog steeds zorgen over greenwashing1 


Ondanks al deze positieve punten is er bij beleggers wel het idee dat greenwashing steeds vaker voorkomt. Dit kan te maken hebben met de grotere media-aandacht voor dit onderwerp en verscherpte regelgeving en wijst er niet per se op dat greenwashing ook daadwerkelijk vaker voorkomt. Twee jaar geleden zei ongeveer 39% dat greenwashing een grote uitdaging was, maar nu ziet een veel groter deel (59%) het als een grote uitdaging.


De perceptie van greenwashing wordt bepaald door een aantal factoren. Voorbeelden hiervan zijn berichtgeving in de pers over spraakmakende gevallen van vermeende greenwashing, negatieve geluiden over ESG en de herclassificatie en downgrading van ESG-fondsen.


Traditionele belemmeringen verdwijnen, nieuwe trends komen op


De Capital Group ESG Global Study is inmiddels voor het derde achtereenvolgende jaar uitgevoerd en we krijgen nu een aantal trends in beeld. Hoewel beleggers bijvoorbeeld de kwaliteit van gegevens, de complexiteit van de regelgeving en de informatieverschaffing over fondsen nog steeds als belemmering voor ESG-beleggingen noemen, is de mate van uitdaging die elk van deze gebieden met zich meebrengt afgenomen. Dit suggereert dat traditionele belemmeringen stilaan verdwijnen.


Het is ook fascinerend om te zien dat er nieuwe trends ontstaan, zoals de toegenomen aandacht voor biodiversiteit. Internationale initiatieven zoals de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) - die zijn definitieve aanbevelingen in september 2023 bekend zal maken - kunnen dit essentiële punt van natuurlijk kapitaal verder onder de aandacht brengen. 


Beleid voor biodiversiteit breidt zich uit

Bronnen: Capital Group, ESG Global Study 2023

In het nieuwste onderzoek komen deze kwesties en nog vele andere aan de orde.  Voor een gedetailleerder overzicht van de onderzoeksresultaten verwijzen wij u naar het volledige rapport.


Alle gegevens zijn afkomstig van Capital Group en ESG Global Study 2023, tenzij anders vermeld.


[1] Interpretaties van wat greenwashing is kunnen verschillen, maar in het algemeen heeft de term betrekking op het geven van een misleidende indruk over de ESG- of duurzaamheidskenmerken van een product, activiteit of organisatie.Hear from our investment team.

Sign up now to get industry-leading insights and timely articles delivered to your inbox.

By providing your details you are agreeing to receive emails from Capital Group. All emails include an unsubscribe link and you may opt out at any time. For more information, please read the Capital Group Privacy Policy

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.