Categories
Aandelen
Biedt dividend voldoende veerkracht gedurende de hele cyclus?
Nisha Thakrar
Client Solutions Specialist Based in London
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES
  • De recente heropleving van waarde- en dividendaandelen heeft ertoe geleid dat veel beleggers deze beleggingsvormen heroverwegen nu groeiaandelen het moeilijk hebben. 
  • Als we kijken naar de lange termijn, blijken in onzekere tijden dividendaandelen veerkrachtiger dan waardeaandelen in brede zin.
  • Bij dividendstrategieën gaat het niet alleen over beleggen in hoogrentende aandelen. Bedrijven die hun dividend consequent verhogen, belonen beleggers (ook) op lange termijn.
  • Bij Capital Group zijn wij van mening dat dividendstrategieën een plaats in portefeuilles verdienen, zelfs wanneer de economische omstandigheden verbeteren, gezien hun vermogen om bij te dragen aan het genereren van reëel rendement op lange termijn. Maar voor het identificeren van deze veerkrachtige bedrijven is diepgaand onderzoek naar fundamentals nodig. 

Door de stijgende rente, de inflatie en een forse economische neergang is de dominante positie van groeibeleggingen in het gedrang gekomen. 


Tegen deze achtergrond zijn Big Tech als Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google en Microsoft, de zogenaamde FAANGM's, die de afgelopen tien jaar de koplopers waren in de groeimarkt, zwaar getroffen en dit geeft aan dat de kortetermijnresultaten van dit soort bedrijven steeds meer onder druk is komen te staan. Of groeiaandelen zich nu op termijn gaan herstellen of waardevast zijn1, het vinden van veerkracht in deze onzekere tijden vergt hoe dan ook een aanpak die aandacht besteedt aan de fundamentals van bedrijven op de lange termijn.


Door onrust en grote koersbewegingen in financiële markten kijken veel beleggers nu met een andere blik naar waardebeleggen. In dit artikel beargumenteren wij dat dividendstrategieën vaak meer veerkracht bieden dan waardebeleggingen, en ook dat het bij dividendstrategieën niet alleen maar draait om beleggen in hoogrentende aandelen. Bedrijven die in het verleden al dividend hebben uitgekeerd en die ook in de loop der tijd hebben verhoogd, kunnen op lange termijn een reëel rendement genereren. Maar voor het identificeren van deze veerkrachtige bedrijven is diepgaand bottom-up onderzoek nodig met een focus op de lange termijn. 


Onzekere tijden vragen om een aanvulling op groeiaandelen


In de afgelopen maanden zagen we een omslag in het krachtenveld dat de laatste tien jaar zorgde voor hoge rendementen. De inflatie is naar een recordhoogte gestegen (de hoogste inflatie sinds WOII), en veel centrale banken hebben de rente agressief verhoogd in een poging om de spiraal van prijsstijgingen te doorbreken. Dit heeft een rem gezet op de economie en naar verwachting zal de groei wereldwijd vertragen van 6% in 2021 naar 4%2 in 2023 en in de jaren daarna.  


Hierdoor is de volatiliteit toegenomen en is winstgroei minder zichtbaar3.


In dit klimaat worden groeiaandelen zwaarder gestraft dan waarde- of dividendaandelen. Veel groeibedrijven keren geen of alleen lage dividend uit, wat - zoals de onderstaande grafiek laat zien - betekent dat hun totale rendement afhangt van de winstgroei. Deze aandelen bieden doorgaans een hoge winstgroei in de toekomst, en daardoor is hun huidige waarde bijzonder kwetsbaar voor een stijgende rente, omdat de markt toekomstige winsten lager waardeert. Bij waarde- en dividendaandelen zit juist het grootste deel van de waarde in kasstromen op korte termijn.


Deze bedrijven keren doorgaans een groter deel van hun winst als dividend uit. Dat maakt dit soort aandelen beter bestand tegen lastige omstandigheden, omdat dividend veelal minder gevoelig is voor verlaging dan winstgroei: vanuit psychologisch oogpunt zullen bedrijven een lagere dividenduitkering aan aandeelhouders zoveel mogelijk vermijden, omdat dit een negatief signaal is voor de markt.


Het herbeleggen van deze dividenden, in plaats van het geld op te nemen, is al tientallen jaren een belangrijk aspect van het rendement op aandelen, vanwege de kracht van compounding.


Dividend laat zich eerder vergelijken met de schildpad dan met de haas en net zoals in de fabel zijn traag en gestaag bepalend voor succes. Cijfers over de laatste decennia laten een gestaag en positief prestatieprofiel zien van dividenden, goed voor een bijdrage van gemiddeld zo'n 40% aan het tienjaarsrendement van deze periode4. (hoewel dit de afgelopen decennia is afgenomen omdat bedrijven prioriteit gaven aan het terugstorten van kapitaal in bedrijven en het terugkopen van aandelen boven het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders).


Herbelegging van dividend versus winstgroei5


Growth focused strategies

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Rendementen MSCI AC-indexen van 31 juli 2012 tot 31 juli 2022, weergegeven in US$ en met herbelegde nettodividenden. P/E: prijs-winstverhouding. Bronnen: Refinitiv, Capital Group

Nu beleggers nadenken over het toekomstige marktleiderschap, maakt de aanhoudende onzekerheid het vinden van een aanvulling op groeistrategieën essentieel voor het behalen van langetermijndoelstellingen - zelfs als groeiaandelen uiteindelijk weer populair worden. Kunnen waarde- of dividendstrategieën hierin een rol spelen, gezien hun opleving dit jaar?


Waarde- versus dividendaandelen


Bij het overwegen van de mogelijkheden op langere termijn, is het belangrijk om te beseffen dat waardeaandelen en dividendaandelen niet hetzelfde zijn - en dat er dus verschillen kunnen zijn in kenmerken en gedrag. 


Kijken we bijvoorbeeld naar de MSCI All Country (AC) World Value Index, dan is die sterk cyclisch gericht door de grote weging van financials in de afgelopen 20 jaar. Aandelen met een hoog dividend, zoals blijkt uit de MSCI AC World High Dividend Yield Index, zijn daarentegen traditioneel defensiever gezien de weging van sectoren als gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen. 


Door de verschillen in samenstelling laten waardeaandelen over het geheel genomen een lagere winstgevendheid, dividendgroei en winstgroei zien dan dividendaandelen, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.


Waardeaandelen laten een lagere winstgevendheid, winstgroei en dividendgroei zien


chart_02_Value stocks have had weaker profitability, earnings growth and dividend growth _916px(en), chart_02_Value stocks have had weaker profitability, earnings gr

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Rendementen MSCI AC World-indexen van 31 juli 2002 tot 31 juli 2022. Rendement op geïnvesteerd kapitaal is een rentabiliteitsratio die de verworven winst na belasting maar vóór rentebetaling meet in verhouding tot het geïnvesteerde kapitaal. De winstmarge vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) is een indicator van de financiële positie en meet het bedrijfsresultaat ten opzichte van de inkomsten. Bronnen: FactSet, Capital Group

Uit onze analyse blijkt echter dat de MSCI AC World Value Index, sinds de wereldwijde financiële crisis, het slechts in drie van de acht marktcorrecties (gedefinieerd als dalingen van meer dan 20%) beter heeft gedaan dan de MSCI AC World. Daarentegen heeft de MSCI AC World High Dividend Yield Index (gericht op de hoogste dividendaandelen uit ontwikkelde landen wereldwijd) in zes van de acht perioden beter gepresteerd dan de MSCI AC World. Wij schrijven deze grotere veerkracht toe aan de grotere bijdrage van herbelegging van dividend aan het rendement ervan6


De recente opleving van waardeaandelen is zeker interessant, maar niemand weet nog of die verder zal doorzetten en zal leiden tot een definitieve verschuiving binnen het marktleiderschap. Om de complexiteit rond het (trachten te) timen van rotaties te vermijden, zouden beleggers specifieke dividendstrategieën kunnen overwegen. Zo kunnen zij profiteren van geselecteerde waardeaandelen, zij het dat het resultaat mogelijk wat vlakker is.


Bij beleggen in dividend gaat het om meer dan een hoog rendement: dividendgroei is van belang


Dividendbeleggen heeft zijn waarde al bewezen in moeilijke markten. Wij denken dat deze beleggingsvorm ook een belangrijke rol kan spelen bij het genereren van langetermijnrendementen en daarom een strategische plaats in portefeuilles verdient. Om het volledige potentieel ervan te ontsluiten, is echter een verdere due diligence nodig, waarbij verder wordt gekeken dan alleen naar aandelen met een hoog rendement en naar aandelen met een trackrecord van consistente dividendgroei. 


Dividendgroeiers zijn doorgaans van hogere kwaliteit dan hoogrentende aandelen, en deze bedrijven hebben een geschiedenis van winst- en winstgroei en een hoger rendement op activa, eigen vermogen en geïnvesteerd kapitaal7. Dankzij deze solide fundamentals kunnen deze bedrijven meer dividendinkomsten genereren dan hoogrenderende bedrijven en beleggers belonen met forse opbrengsten.


Een ander voordeel van concentratie op dividendgroei is het uit de weg gaan van de valkuilen die gepaard kunnen gaan met beleggen met een hoog dividendrendement. Zo liggen er vaak waardedalingen op de loer bij de hoogst renderende bedrijven, waarbij beleggers worden aangetrokken door een ondergewaardeerd bedrijf dat niet voor niets goedkoop blijkt te zijn.


Sommige hoogrenderende bedrijven hebben ook een onhoudbaar dividendbeleid en een handige maatstaf in dit verband is de uitbetalingsratio van een bedrijf, die het uitkeringsniveau ten opzichte van de winst meet. Een zeer hoge ratio kan wijzen op beperkte groeivooruitzichten en als de winst verslechtert, kan het dividend van een bedrijf in gevaar komen. Toen de uitbetalingen sterk daalden in 'coronajaar' 2020 waren de dividendverlagingen bijvoorbeeld bijna 30% hoger voor hoogrentende aandelen, zo bleek uit een onderzoek van S&P van Amerikaanse bedrijven8.  


Ten slotte kan een exclusieve focus op hoogrentende aandelen betekenen dat beleggers zich beperken tot een kleine groep aandelen. De top 10-holdings van de MSCI World High Dividend Yield Index zijn bijvoorbeeld goed voor 24% van de totale marktkapitalisatie, waarbij de top twee sectoren (gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen) 42% voor hun rekening nemen. De top 10-aandelen in de MSCI World Dividend Masters Index (een benchmark van dividendgroeiers) vertegenwoordigen daarentegen slechts 4% van de indexkapitalisatie en deze twee sectoren zijn goed voor 22%.


Het ene dividendaandeel is het andere niet


table_01_Not all dividend payers are created equal_916px(en)

Gegevens per 31 juli 2022. Marktkapitalisatie verwijst naar de totale marktwaarde van de uitstaande aandelen van een onderneming. Bron: MSCI

Waarom fundamentals ertoe doen


Voor het uitkeren van een stijgend dividend moeten bedrijven zowel beschikken over discipline op het gebied van kapitaalallocatie als over solide fundamentals. Daarom gaat het bij dividendbeleggen om meer dan alleen het selecteren van de hoogst renderende aandelen van dit moment. Voor het vinden van bedrijven die zowel de capaciteit als de bereidheid hebben om huidige dividenden uit te betalen en deze in de toekomst te laten groeien, is uitgebreid onderzoek naar de fundamentals nodig. 


Inzicht in de capaciteit om op lange termijn dividend uit te keren vereist meer dan alleen robuust kwantitatief onderzoek; het vereist ook een vooruitziende blik om te beoordelen of de winstgroei duurzaam is. Kunnen de uitbetalingen onbezwaard worden gedaan uit de kasstroom van reguliere activiteiten of moeten bedrijven extern kapitaal aantrekken en hun schuldenlast verhogen? De bereidheid om stijgende inkomsten uit te betalen hangt ook samen met de kwaliteit van een bedrijf en vereist daarom een subjectieve analyse. 


Een fundamentele benadering van stockpicking, zoals wij die bij Capital Group hanteren, is essentieel om die kwaliteit boven tafel te krijgen en om te beleggen in dividendgroeiers op lange termijn.


Of groeiaandelen nu weer interessant worden of dat waarderotatie aanhoudt, de huidige omstandigheden bieden een kans om met gerichte dividendstrategieën veerkracht op lange termijn op te bouwen. Nu de contouren van een teruglopende economische groei en vermogensrendementen zich beginnen af te tekenen, zouden dividendgroeiers wel eens steeds relevanter kunnen worden als bron voor het genereren van reëel rendement op lange termijn.


 


[1] Groeiaandelen zijn aandelen van bedrijven waarvan wordt verwacht dat hun omzet en winst sneller zullen groeien dan het marktgemiddelde. Zij keren doorgaans geen dividend uit en worden tegen een hogere waardering verhandeld. Waardeaandelen daarentegen worden gewoonlijk verhandeld op een niveau dat onder hun fundamentals ligt; als meer gevestigde bedrijven hebben zij ook de neiging een deel van hun winst via dividenden uit te keren.


[2] World Economic Outlook, april 2022. Bron: Internationaal Monetair Fonds


[3] Q2 22 Earnings Insight report. Bron: FactSet


[4] Gebaseerd op S&P 500 totaal rendement in US$ van 1930 tot 2021. Bron: Ned Davis Research


[5] De koers-winstverhouding, ook wel P/E-ratio, P/E of  PER genoemd, is de verhouding tussen de prijs van een aandeel en de winst per aandeel


[6] De periode na de GFC loopt van 30 april 2010 tot en met 30 juni 2022. Bronnen: Refinitiv, MSCI, Capital Group


[7] Dividend Aristocrats Viewpoint, juli 2022. Bron: Proshares


[8] The Case for Dividend Growth Strategies, juni 2022. Bron: S&P GlobalNisha Thakrar is a senior manager within the client solutions group at Capital Group. She has 19 years of industry experience and has been with Capital Group for 16 years. Earlier in her career at Capital, she was the manager of product development for the European business. Prior to joining Capital, Nisha worked in investment administration and for the FundsNetwork™ platform at Fidelity International. She holds a master’s degree with honours in electronic engineering with computer science from University College London. She also holds both the Investment Management Certificate and the Chartered Financial Analyst® designation. Nisha is based in London.


Leer meer over

Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.

Marketingcommunicatie

Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst. De informatie op deze website is niet bedoeld als aanbod of aansporing tot het kopen of verkopen van effecten of voor het verstrekken van beleggingsadvies. Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. De American Funds zijn niet geregistreerd voor verkoop buiten de Verenigde Staten.

Hoewel Capital Group alle redelijke inspanningen doet om informatie te verkrijgen van externe bronnen die zij betrouwbaar acht, kan Capital Group niet instaan voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie of deze garanderen.

De informatie in dit document is van algemene aard en houdt geen rekening met uw specifieke doelstellingen, financiële situatie of behoeften. Voordat u op basis van deze informatie handelt, moet u eerst overwegen of deze informatie toepasselijk is, met het oog op uw eigen doelstellingen, financiële situatie en behoeften.

De informatie op deze website is opgesteld door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), die onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” - toezichthouder op de Luxemburgse financiële sector) en haar dochterondernemingen, voor zover van toepassing (“Capital Group”).

In Hongkong is deze kennisgeving opgesteld door Capital International, Inc., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Californië, Verenigde Staten. De ondernemingen hebben een beperkte aansprakelijkheid.

In Singapore is deze kennisgeving opgesteld door Capital Group Investment Management Pte. Ltd., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Singapore. Deze advertentie of publicatie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore. Evenmin is deze beoordeeld door enige andere toezichthouder.

In Australië is deze kennisgeving gepubliceerd door Capital Group Investment Management Limited (ACN 164 174 501 AFSL No. 443 118), een onderneming van Capital Group, kantoorhoudend in Suite 4201, Level 42 Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, NSW 2000 Australië.