Capital IdeasTM

Beleggingsinzichten van Capital Group

Categories
Markten & Economie
Risico’s van een gebrek aan spreiding: Marktconcentratie in vijf grafieken
Steve Fox
Senior Manager Client Analytics

De S&P 500 Index werd dit jaar door slechts zeven bedrijven overeind gehouden: Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Alphabet en Tesla tekenden voor het merendeel van de winst. Ook voor sommige beleggers zijn de overspannen waarderingen een bron van zorg. Hoewel die waarderingen niet zo hoog zijn als in het verleden, is de huidige koers-winstverhouding van de top 20-aandelen in de S&P 500 zo'n slordige 42% hoger dan die van de markt als geheel.


Wat betreft indexconcentratie springen Apple en Microsoft eruit met een aandeel van respectievelijk 7,7% en 6,8% per 30 juni - ruim twee keer zoveel als Alphabet, dat met 3,6% goed is voor een derde plaats. Deze dynamiek houdt zichzelf in stand. Hogere aandelenkoersen zorgen voor een hogere marktkapitalisatie en herberekeningen van de index. Dit leidt weer tot een extra kapitaalinstroom in deze aandelen, aangezien miljoenen beleggers in passieve fondsen hun periodieke bijdragen storten binnen het kader van toegezegde-bijdrageregelingen, waardoor de cyclus in stand wordt gehouden.


De grote impact van de “Magnificent Seven” aandelen op rendementen

Bron: FactSet. Gewogen waarden voor Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Tesla en Meta per 30 juni 2023. Bijdrage aan het rendement berekend van 2 januari 2023 tot 30 juni 2023.

Het is de eerste keer in pakweg 40 jaar dat een “gebrek aan spreiding” van dit formaat zich voordoet en het is een grote uitdaging voor de branche. In de Nasdaq 100 Index werd in juli een “speciale herbalancering” doorgevoerd om de overconcentratie te doorbreken en om overtreding van de regels van de Securities and Exchange Commission voor fondsspreiding te voorkomen. In de geschiedenis van de Nasdaq is er slechts twee keer eerder op deze manier ingegrepen. In het verlengde hiervan mogen een aantal grote Amerikaanse beleggingsfondsen geen aandelen meer kopen van deze bedrijven.


Voor eindbeleggers brengt dit onverwachte uitdagingen met zich mee. Allereerst kan dit een hoger portefeuillerisico inhouden, met name voor passieve beleggers. Het feit dat de bedrijven zoveel met elkaar gemeen hebben, maakt de situatie alleen maar complexer en draagt bij aan een hoger concentratierisico. Maar beleggers kunnen wel iets doen om de risico's te beperken.


Je hoeft geen professionele beleggingsanalist te zijn om te zien dat de overeenkomsten tussen deze bedrijven groter zijn dan de verschillen. Al deze bedrijven worden op verschillende manieren blootgesteld aan seculiere trends, zoals de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI)-toepassingen, augmented reality/virtuele realiteit, zelfrijdende auto's, enz. Als we inzoomen op de top 20-aandelen in de S&P 500 valt op dat deze wordt gedomineerd door twee sectoren: communicatiediensten en informatietechnologie. Sectoren, zoals grondstoffen, nutsbedrijven en vastgoed, schitteren door afwezigheid.


Dit betekent dat ondanks het feit dat het om unieke bedrijven en specifieke eigenschappen gaat, er sprake is van gemeenschappelijke risicofactoren die in grote mate bepalend zijn voor het rendementspotentieel. Wanneer we de risico's vergelijken die uniek zijn voor het bedrijf (beveiligingsspecifieke risico's), zien we dat de aandelen van de top 10 of 20 ten opzichte van de bredere S&P 500 Index minder gediversifieerd zijn, omdat ze meer geconcentreerd zijn in bepaalde sectoren. Het diversificatievoordeel van het aanhouden van deze specifieke aandelen - alleen of binnen een passieve, geïndexeerde strategie - is dan ook een stuk kleiner.


Veel risicofactoren overlappen elkaar en dragen bij aan het totale risico

Bron: MSCI BarraOne. Risicodecompositie op basis van het MSCI Multi-Asset Class Long (MAC.L) Factor risk Model Tier 3 per 30/6/2023, geraadpleegd op 14/7/2023; S&P 500 Index-aandelen per 30/6/2023. Risicodecompositie is het uitsplitsen van verschillende factoren om risicobronnen in een portefeuille of index te analyseren. Dit overzicht toont het sectorrisico van de informatietechnologiesector, het risico van volatiliteitsmaatregelen en het specifieke risico dat wordt toegeschreven aan een gevaar dat van toepassing is op een bepaald bedrijf.

Als een index zijn glans verliest


De toenemende krapte van de Amerikaanse aandelenmarkt kan ook worden bekeken aan de hand van de Herfindahl-Hirschman Index (HHI), een maatstaf die door mededingingsautoriteiten wordt gebruikt om de marktconcentratie binnen een bedrijfstak te meten. Met deze index kunnen we de volgende hypothetische vraag beantwoorden: Stel dat je een aandelenportefeuille wilt samenstellen, met een gelijke weging van aandelen, die evenveel spreiding biedt als de S&P 500 Index, gewogen naar marktkapitalisatie. Uit hoeveel aandelen moet die hypothetische portefeuille dan bestaan? Dit getal wordt het “effectieve aantal onderdelen” (ENC) in een index genoemd, een inverse van de HHI. Het antwoord is 60 aandelen (per 30 juni 2023). Omdat de S&P 500 Index  zo sterk geconcentreerd is, biedt deze volgens de HHI-meting niet meer diversificatie dan een portefeuille van 60 aandelen met een gelijke weging.


Effectief aantal onderdelen in de S&P 500 Index

Bron: Factset per 30 juni 2023.

Toenemende teleurstelling diversificatie


En alsof het nog niet genoeg is dat de diversificatiekracht van de aandelencomponent van veel beleggersportefeuilles is uitgehold, is de diversificatie die doorgaans wordt bereikt met een obligatieallocatie ook nog eens afgenomen. Sinds december 2012 (gemeten in periodes van 90 dagen) ging een hogere marktconcentratie vaak samen met een hogere correlatie tussen aandelen en obligaties. Aandelen en obligaties vertoonden dus vaak een gelijke beweging. met als gevolg dat het diversificatievoordeel als geheel van een typische gemengde beleggingsportefeuille kleiner werd.


Bij een marktdaling kunnen beleggers dus de dupe worden van een minder gediversifieerde aandelenbelegging.


Smalle markten leiden tot minder spreidingspotentieel

Bron: Factset per 30 juni 2023. Correlatie tussen aandelen en obligaties zoals weergegeven door respectievelijk de S&P 500 Index en de Bloomberg U.S. Aggregate Index. Er zijn 38 waarden van “gebrek aan spreiding” of hoge concentratie, waarbij het zoals hier aangegeven gaat om minder dan 84 effectieve aantal effecten. De resterende 101 waarden of “goede spreiding” zijn verspreid in een lage concentratie, zoals hier aangegeven met meer dan 84 effectieve aantal effecten.

Smalle marktrally's worden na verloop van tijd breder


Maar voor alle duidelijkheid: de situatie is zeker niet nijpend en de geschiedenis laat zien dat er na een krappe marktrally vaak geleidelijk stijgingen volgen voor de bredere markt. Maar beleggers moeten er ook rekening mee houden dat als de euforie over AI afneemt, een terugval in tech-aandelen een bredere rally zou kunnen tegenhouden. Op 30 juni hadden bijna alle 11 sectoren in de S&P 500 positieve resultaten over het afgelopen kwartaal, maar de koers-winstverhouding voor de S&P 500 technologiesector stond op 30 juni op 27,1 keer winst, ten opzichte van 18,9 keer winst voor de S&P 500 als geheel.


Gemiddeld rendement S&P 500 Index na aanzienlijke dalingen in de breedte van de markt

Bronnen: Capital Group, Refinitiv Datastream, Standard & Poor's. Per 5 juli 2023. Significante dalingen in de marktbreedte worden gemeten als data waarop de verhouding tussen de S&P 500 Equal Weight Index en de S&P 500 Index daalt tot onder het eerste kwintiel van het totale bereik tussen 31 december 2004 en 5 juli 2023.


Steve Fox is senior client analytics manager en is al 28 jaar werkzaam in de branche (per 31/12/2022). Hij heeft een PhD in Economie van de University of California, Santa Barbara en een BA in Economie en Wiskunde van de University of California.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.