Categories
Aandelen
Can non-U.S. equities overcome a strong U.S. dollar?
Steve Caruthers
Investment Director, International Equities
Steven Sperry
Investment Product Manager

Het valt niet te ontkennen dat de onstuitbare stijging van de Amerikaanse dollar een uitdaging is voor beleggers in aandelen van bedrijven buiten de VS. Het wisselkoerseffect (verliezen en winsten uit de conversie van niet-Amerikaanse rendementen in Amerikaanse dollars) heeft wereldwijd een weerslag op het rendement van een beleggingsportefeuille.


Valutaschommelingen kunnen op twee manieren gevolgen hebben voor beleggers. Naast wisselkoerseffecten op portefeuilleniveau kunnen ondernemingen binnen een portefeuille te maken krijgen met gevolgen voor hun activiteiten. Een sterke dollar hoeft echter niet altijd slecht nieuws te zijn voor bedrijven buiten de VS.


Er zijn ook bedrijven met solide fundamentals die juist voordeel hebben van wisselkoersschommelingen. De volatiliteit van de wisselkoersen kan grote gevolgen hebben voor de winstgevendheid van bedrijven, afhankelijk van waar een bedrijf inkomsten genereert of kosten maakt. Bedrijven die bijvoorbeeld veel kosten maken in euro's of yens en veel inkomsten hebben in Amerikaanse dollars, kunnen hier hun voordeel mee doen. In die context is onderzoek van cruciaal belang om te begrijpen hoe volatiliteit van de valutakoers winstgevendheid kan beïnvloeden. Uiteindelijk moeten de onderliggende fundamentals van een bedrijf leidend zijn voor de beslissing om al dan niet te beleggen en niet de valutaschommelingen op korte termijn.


Hoe sterk is de dollar?

Bronnen: Capital Group, ICE Data Services, MSCI, RIMES. Per 19 augustus 2022.

Sterke dollar kan twee kanten op


In de wereldeconomie van vandaag de dag zijn de inkomstenbronnen van multinationals veelal geografisch verspreid en zijn ook de productiecentra en leveranciers over de hele wereld gevestigd. Op 14 september 2022 bijvoorbeeld genereerden de ondernemingen uit de S&P 500 Index ongeveer 40% van hun inkomsten buiten de Verenigde Staten. Wanneer de dollar sterk is, kan deze dynamiek de winsten van deze ondernemingen onder druk zetten, omdat het geld dat uit het buitenland binnenkomt minder waard is dan wanneer de dollar zwak is.


Maar omgekeerd gaat dat ook op voor bedrijven buiten de VS. Binnen de MSCI Europe Index halen meerdere sectoren bijvoorbeeld een belangrijk deel van hun omzet in Amerikaanse dollars binnen. Sectoren die in de regel profiteren van een grote spreiding tussen de Amerikaanse dollar en andere valuta's zijn onder meer auto's, elektronica, scheepsbouwers, machines, lucht- en ruimtevaart, defensie en luxegoederen.


Veel bedrijven buiten de VS genereren een groot deel van hun inkomsten in dollars

Bronnen: Capital Group, FactSet, Refinitiv Datastream. Bovenstaande inkomstenpositie geeft het gewogen gemiddelde weer van het percentage van de inkomsten dat in de Verenigde Staten wordt gegenereerd in de respectieve onderdelen van elke index. De lijsten van aandeelhouders zijn actueel per 23 augustus 2022; de omzet op bedrijfsniveau is geraamd door FactSet en is actueel per januari 2022.

Naast valutaschommelingen zijn er nog andere factoren die de winst kunnen opdrijven, en veel bedrijven dekken hun valutablootstelling af om hun balans te beschermen tegen onverwachte schommelingen. Maar er zijn ook talloze bedrijven buiten de VS die de sterke dollar juist als gunstig beschouwen voor hun bedrijfsresultaat. 


Een daarvan is het Britse lucht- en ruimtevaartbedrijf BAE, dat ongeveer 47% van zijn inkomsten in dollars behaalt. Bij de laatste winstprognose verklaarde het management van BAE dat “als de dollar(koers) het hele jaar op dit niveau blijft, de resultaten aanzienlijk hoger zullen uitpakken.” Als het pond nog eens 10 cent in waarde zou dalen ten opzichte van de dollar, zou het bedrijf zijn onderliggende winst vóór rente en belastingen (EBIT) met maar liefst 10% naar boven kunnen bijstellen.


De Franse luxegigant LVMH, eigenaar van Louis Vuitton, is een ander overtuigend voorbeeld van het gunstige effect dat een sterke dollar kan hebben op bedrijven buiten de VS. Bij een recente presentatie voor aandeelhouders meldde LVMH (dat ongeveer 27% van zijn inkomsten in dollars boekt) dat door koerseffecten de winst in de eerste helft van 2022 met meer dan 400 miljoen euro was gestegen. Het koerseffect alleen al was goed voor circa 19% van de verbetering van het bedrijfsresultaat op jaarbasis.


Wisselkoersen kunnen winstgroei stimuleren voor bepaalde bedrijven

Bronnen: Capital Group, bedrijfsdossiers. Bovenstaande perioden hebben betrekking op de halfjaarlijkse verslagperioden eindigend op respectievelijk 30 juni 2021 en 30 juni 2022.

Ook de Franse farmaceut Sanofi heeft baat bij de sterke dollar. Het bedrijf meldde dat de omzet in de eerste helft van 2022 met bijna 1 miljard euro door koerseffecten was gestegen en de winst per aandeel met 0,19 euro. 


De dollar blijft sterk


Naar verwachting zal er op korte termijn niet veel veranderen. Volgens Jens Sondergaard, valuta-analist bij Capital Group is het niet voor niets dat de dollar stijgt en is de piek nog niet bereikt. Hij legt uit dat de Amerikaanse economie sterker is dan die van andere grote landen, en dat de Amerikaanse Federal Reserve actief aan het verkrappen is om het effect van de inflatiedruk te temperen.


Elders ter wereld is het een heel ander verhaal. Buiten de VS is de groei matig, is de inflatie vooral het gevolg van de energieprijzen en staan de reële lonen zwaar onder druk. Daardoor worden centrale banken gedwongen tot wat Sondergaard omschrijft als “slechte” renteverhogingen.


De opmars van de dollar lijkt aan te houden

Bronnen: Capital Group, ICE Data Services, Refinitiv Datastream. Gegevens per 29 juli 2022. 

Aandelen hedgen kan een uitdaging zijn


Wat het koerseffect betreft, kunnen beleggers die de volatiliteit van de wisselkoersen willen beperken, uiteraard kiezen voor een hedgingstrategie (waarbij doorgaans gebruik wordt gemaakt van valutatermijncontracten). Hedging kan een goede optie zijn wanneer beleggers van mening zijn dat een bepaalde valuta onder- of overgewaardeerd is, of om het valutarisico te beperken.


Maar uit veel studies blijkt dat het afdekken van aandelen niet altijd de moeite waard is. Deze valutastrategieën hebben doorgaans betrekkelijk weinig effect op de volatiliteit en het rendement van aandelenportefeuilles op langere termijn. Daarin verschillen zij van obligatieporteuilles, waar valuta's een grotere bron van risico en rendement kunnen zijn. Bij vastrentende beleggingen kan valuta-afdekking effectief zijn afhankelijk van het oordeel van de belegger over valuta's in specifieke markten.


Waar het op neerkomt 


Bij een actief portefeuillebeheer kan een inschatting worden gemaakt welke bedrijven kunnen profiteren van een sterke dollar. De sterke koersschommelingen dit jaar zijn gunstig voor bepaalde bedrijven en de impact van een stijgende dollar kan sterk variëren. Volgens ons is onderzoek essentieel om een goede inschatting te kunnen maken van de toekomstperspectieven van een bedrijf en van het rendementspotentieel van de aandelen.Steve Caruthers is equity investment specialist en heeft 24 jaar ervaring in de branche. Hij heeft een MBA van de University of Missouri-Kansas City en een bachelor van de University of Kansas. Hij is een CFA charterholder.

Steven Sperry is investment product manager en heeft 11 jaar ervaring in de branche. Hij heeft een bachelor in global business: financial management van Arizona State University. Hij is tevens gekwalificeerd als Chartered Financial Analyst®.


Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en u kunt uw belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen. Deze informatie is niet bedoeld als beleggings-, fiscaal of ander advies, noch als een aansporing tot het kopen of verkopen van effecten.

Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. Alle informatie is per de aangegeven datum, tenzij anders vermeld. Sommige informatie kan van derden afkomstig zijn en als zodanig kan de betrouwbaarheid van die informatie niet worden gegarandeerd.

Marketingcommunicatie

Resultaten uit het verleden zijn niet indicatief voor de toekomst. De informatie op deze website is niet bedoeld als aanbod of aansporing tot het kopen of verkopen van effecten of voor het verstrekken van beleggingsadvies. Verklaringen die worden toegeschreven aan een persoon verwoorden de mening van die persoon op het moment van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Capital Group of haar dochterondernemingen. De American Funds zijn niet geregistreerd voor verkoop buiten de Verenigde Staten.

Hoewel Capital Group alle redelijke inspanningen doet om informatie te verkrijgen van externe bronnen die zij betrouwbaar acht, kan Capital Group niet instaan voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie of deze garanderen.

De informatie in dit document is van algemene aard en houdt geen rekening met uw specifieke doelstellingen, financiële situatie of behoeften. Voordat u op basis van deze informatie handelt, moet u eerst overwegen of deze informatie toepasselijk is, met het oog op uw eigen doelstellingen, financiële situatie en behoeften.

De informatie op deze website is opgesteld door Capital International Management Company Sàrl (“CIMC”), die onder toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF” - toezichthouder op de Luxemburgse financiële sector) en haar dochterondernemingen, voor zover van toepassing (“Capital Group”).

In Hongkong is deze kennisgeving opgesteld door Capital International, Inc., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Californië, Verenigde Staten. De ondernemingen hebben een beperkte aansprakelijkheid.

In Singapore is deze kennisgeving opgesteld door Capital Group Investment Management Pte. Ltd., een onderneming van Capital Group, statutair gevestigd in Singapore. Deze advertentie of publicatie is niet beoordeeld door de Monetary Authority of Singapore. Evenmin is deze beoordeeld door enige andere toezichthouder.

In Australië is deze kennisgeving gepubliceerd door Capital Group Investment Management Limited (ACN 164 174 501 AFSL No. 443 118), een onderneming van Capital Group, kantoorhoudend in Suite 4201, Level 42 Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, NSW 2000 Australië.